Başlıksız Belge
   Kent Rehberi
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Faaliyet Raporları

TEŞVİKİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

 

İÇİNDEKİLER

l- GENEL BİLGİLER

          A) Misyon ve Vizyon

          B) Yetki Görev ve Sorumluluklar

          C) İdareye İlişkin Bilgiler

 

ll- AMAÇ VE HEDEFLER

 

          A) İdarenin amaç ve hedefleri

          B) Temel Politika ve Öncelikler

 

lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

          A) Mali Bilgiler

          B) Performans Bilgileri

 

IV -KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ

 

          A) Üstünlükler

          B) Zayıflıklar

          C) Değerlendirme

 

V- ÖNDERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

          A) Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

          B) İç Kontrol Güvence Beyanı

          C) Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

 

 

TEŞVİKİYE BELEDİYESİ 2023 YILI FAALİYET RAPORU

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

 

SUNUŞ

 

Değerli Belediye Meclis Üyeleri;

Saygıdeğer Teşvikiye Halkı;

 

01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2023 Yılı Çalışma Raporu” öncelikle Belediye Meclis Üyelerinin bilgi ve onayına ve Teşvikiye Halkının bilgisine sunulmaktadır.

 

03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesinde faaliyet raporu tanımlanmıştır. Buna göre “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet Raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Denilmektedir. Bu nedenle Başkanlığımca hazırlanan, 2023 mali yılına ait Faaliyet Raporu aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

l-) GENEL BİLGİLER ;

          A) Misyon ve Vizyon;

          Misyon: Misyonumuz; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, özel sektör ve halkımızla iş birliği içeresinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Teşvikiye halkının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal refah seviyesini arttırmak ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sağlamak.

          Vizyonumuz: Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine sahip çıkan, turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren, halkımızın sosyal refahını yükseltmek için kurumsal olarak en iyi şekilde hizmet vererek, Teşvikiye beldesini tanıtıp, nezih, özel ve tercih edilen bir belde haline getirmektir. Sosyal hayatın sorunsuz yaşanabildiği, tüm medeni ve müşterek ihtiyaçları giderilmiş bir yerleşim haline getirerek örnek bir Belediye oluşturmaktır.

          B) Yetki Görev ve Sorumluluklar

          Yetki, görev ve sorumluluklarımız, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilmiş bulunan yetki görev sorumluluklarla sınırlıdır.              

          C) İdareye İlişkin Bilgiler;

 

            Beldemiz 1999 yılında Belediye statüsüne kavuşmuştur. 2021 yılı nüfus verisi 2.869 kişi, 2022 yılı nüfus verisi 3.158 kişi ve en son 2023 yılı nüfus verilerine göre ise 4.838 kişidir.  Bu nüfus verilerine göre Belediye Meclisimiz 1 başkan, 9 meclis üyesinden, Belediye Encümenimiz; 1 Başkan 2 meclis üyesi 2 birim personel olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

 

          Bu nüfus verilerine göre Belediye Meclisimiz 1 Başkan, 9 Meclis Üyesinden, Belediye Encümenimiz; 1 Başkan 2 meclis üyesi 2 Birim Amiri olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. 

                 

           Belediyemiz hizmet birimleri; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerinden oluşturulmuştur. Belediyemizde 9 adet Memur, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli memur, 5 kadrolu işçi ve 28 adet şirket işçisi görev yapmaktadır.

                 

          Belediyemiz birimlerinin tamamında bilgisayar ve internet erişimi mevcut olup; bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır.

 

          Belediyemiz imkanları dahilinde halkımıza tüm hizmetleri sunulmaktadır.

 

          Belediyemiz üst yöneticisi Belediye Başkanı, birimlerin birim amirleridir. İç Denetim Birim Amirleri tarafından yapılmaktadır. 

 

ll- AMAÇ VE HEDEF

 

          A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

          Belediyemiz hizmet sınırları içinde Beldenin imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik, itfaiye, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanların düzenlenmesi, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor faaliyetleri, sosyal hizmet ve yardımları, evlendirme hizmetlerini yapmaktadır.

 

          Beldemizin, sosyal kültürel, ekonomik ve fiziksel kalkınması, tüm alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözerek gelişmesi, Belediye personelinin daha verimli, daha hızlı ve daha güler yüzlü bir anlayışla hizmet vermesi, Belediye sınırları içinde oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edilmesi öncelikli hedeflerimizdir.

 

          B. Temel Politika ve Öncelikler

         

          İşlerin, yasaların verdiği yetkiler dâhilinde zamanında yapılmasını sağlamak, verilen hizmetlerde kaliteyi ön planda tutmak, halkımızla koordineli olarak güler yüzle, herkese eşit mesafede hizmet sunmak, halkımızın önerilerini, isteklerini ve şikayetlerini dikkate almaktır.         

 

          Belediye hizmetlerini kusursuz ve eksiksiz yerine getirmek, Beldemiz insanına yardımcı olmak, beldemize hizmet etmek tek amacımızdır.

 

lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

 1. Faaliyet ve Mali Bilgileri

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI FAALİYET RAPORU

 

          Personel Durumu

 

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü biriminin görevleri 1 Şef Yazı İşleri Müdür V, 1 Kadrolu personel (Sekreter- Evrak Kayıt) ve 1 Şirket personeli eliyle yürütülmektedir.

         

 

          Faaliyetler

 

-Meclis Faaliyetleri

-Encümen Faaliyetleri

-Gelen Evrak

-Giden Evrak

-İdari İşler  

-Periyodik Evraklar

-Posta İşlemleri

-Personel Özlük İşlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.

 

         

          Meclis

 

          Belediyemiz meclisi 2023 yılı içerisinde 11 kez olağan, 3 kez de olağanüstü meclis toplantısını yaparak 33 adet konuyu karara bağlamıştır. Meclis üyelerimizin adreslerine yasal süreler içerisinde Meclis gündemlerimiz gönderilmiş ve Belediye ses yayın cihazı ile ilan panosunda meclisle ilgili gerekli ilanlar yapılmıştır. Meclis toplantılarımız halkımıza açık olarak yapılmıştır. Belediye Meclisimizin görüşmeleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından çözümlenmiş ve bu tutanaklar Başkan ve katipler tarafından imzalanmıştır. Meclis toplantılarımız da alınan kararlar yazım ve imza aşamasından sonra ilgili makam ve birimlere gönderilmiştir. Onay makamına ayrıca onaylanması için gönderilmiştir.

 

          Encümen

 

          Encümenimiz Belediye Başkanının başkanlığında toplanmıştır. Encümenimizin toplantı günleri; işlerin, evrakların yoğunluğuna göre önceden tespit edilmiş ve muntazam olarak toplanmıştır. Encümenimiz haftada bir defa Çarşamba günleri olağan toplantısını yapmak üzere toplanmıştır. Encümenimizde bulunan üyeler özel ilişki içinde oldukları konularda müzakerelerde bulunmamışlardır. Encümen üyelerimiz encümene ait kararların ayrıntılarının incelenmesinden sonra konular hakkında karar verilmiştir. Encümenimizde 2023 yılı içerisinde 55 adet konu görüşülüp karara bağlanmıştır. Seçilmiş encümen üyelerinin huzur hakkı ile ilgili puantajlar tutulmuş, tahakkukları yapılmıştır.

 

          Gelen Evrak

 

          Belediyemize posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek ilgili birimlere gönderilmektedir.

 

Bu dönemde toplam 1198 adet gelen evrak kaydı yapılmış ve ilgili servislere gereği için gönderilmiştir. Belediyemize bu dönem içerisinde 567 adet dilekçe verilmiş olup dilekçeler gereği için ilgili servislere havale edilmiştir.

 

          Giden Evrak

 

          Belediye Başkanlığımızca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri tamamlanan evraklar, zimmet defterine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte veya elden dağıtımla ilgililere gönderilmektedir. Bu dönemde toplamda tüm birimlerimizce 1181 adet giden evrakın kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

 

          Posta İşlemleri

 

          Belediyemiz bünyesinde işlemleri tamamlanan evraklar servisimizde toplanarak pullanma işlemleri tamamlanarak postaya verilmektedir.

 

          Personel Özlük İşlemleri:

 

          Belediyemiz bünyesinde çalışan tüm personellerin mali ve sosyal haklarının takibi birimimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca emeklilik ve istifa talepleri doğrultusunda 2 kadrolu işçimizin emeklilik işlemleri tamamlanarak bu dönemde emekli edilmiştir.

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

 

1- Teşvikiye Roma Dönemi Antik Su Kemerlerinin restorasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla proje raporları Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Kurulu’na teslim edilerek kurul onayı alınmış ve uygulama (Yapım) ihalesine geçilerek yüklenici firmaya 27.03.2024 tarihinde iş teslimi yapılacaktır.

 

2- Teşvikiye Belediyesi mücavir sınırları içinde bulunan alanlarda var olan ekoturizme yönelik turizm aktivasyonlarına ilave olarak sağlık turizminin de gerçekleştirilebilmesi amacıyla sıcak su ( Jeotermal ) arama ruhsatı başvurumuz Yalova İl Özel İdaresi ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylanmış olup hizmet alımlarının başlatılması amacıyla Jeotermal Mühendislik firmalarından kaynak arama ve işletmeye yönelik danışmanlık hizmetleri için fiyat teklifleri toplanılarak uygunluğu bulunan firma ile resmi sözleşme imzalandı. 26.03.2024 tarihinde ilk 3 aylık jeoloji etütleri hazırlanmış olup gerekli arama çalışmalarına başlanacaktır.

 

3- Kent Ormanı Teleferik Projesinin uygulamaya geçmesi amacıyla gerekli mesire alanı genişletme izinleri Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden alınmış olup firmalar proje alanına davet edilmektedir. Aynı zamanda projeye mahsus teknik ve idari ihale şartnameleri teleferik işletmesine müdahil olan birçok belediye ile istişarelerde bulunarak hazırlanmıştır. 2024 yılı itibariyle proje gerçekleştirilecektir.

 

4- Spor tesislerimizin mevcut seyirci kapasitesinin yükseltilmesi ve genişletilmesi amacıyla yeni seyirci tribünü projesi hazırlanmış olup Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalanmış ve güncel yaklaşık maliyet bilgileri tarafımızdan talep edilerek Teşkilat Başkanlığına gönderilmiştir. Yakın zamanda yapım işi gerçekleştirilecektir.

 

5- Karpuzdere Akarsuyu ve döküldüğü gölet çevresinden oluşan 23.87 hektarlık orman arazisinde bölgesel kalkınma planı mahiyetinde uygulanması planlanan ekoturizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla belirtilen alan ilimizdeki yetkili kurumların onay görüşlerine istinaden Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün olurlarıyla belediyemize tahsis edilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır. Orman Parkı Projesi aynı zamanda gelişigüzel yapılan kamp ve karavan füryasını kontrol altına alarak olası orman yangınlarından çevre kirliliğine, bölgenin biyoçeşitliliğinin korunmasından tatlı suyun korunmasına kadar birçok alanda olumlu faydalar sağlanarak gelecek zamanlara tüm doğallığıyla miras bırakılacaktır.

 

6- İstiklal Mahallesinde çocuk parkı ve rekreasyon alanı yapılmış olup, bölgede ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

 

7- Karşıyaka Mahallesindeki 1.000 metrekarelik alanda parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanmıştır.

 

8- Tüm beldede iyileştirme uygulamasına gidilerek altyapı ile yol çalışmaları yapılmıştır.

 

9- Karşıyaka Mahallesinde stabilize yol çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 

10- Sahil bölgesindeki kadınlar plajı yenilenerek halkımızın hizmetine açıldı.

 

11- Yeni kapalı spor tesisi projemiz hazırlanarak 2024 yılı içerisinde hizmete geçecektir.

 

12- Deniz dolgusu projesi hazırlanarak 2024 yılı içerisinde halk plajı olacak hizmete sunulacaktır.

 

13- Belde girişinde akıllı kavşak projesi hayata geçmiştir.

 

14- Minibüs ve toplu taşıma güzergahı belirlenerek hizmete açılmıştır.

 

15- Çarşı Dükkanlar projesi hayata geçmiştir. 14 adet yeni dükkan yapılmış, Teşvikiye Çarşı peyzaj çalışmaları yapılmıştır.

 

16- Teşvikiye Belediyesi Kapalı Halı Saha ihalesi yapılmış, ihaleyi alan firma çalışmalara başlamıştır.

 

17- Teşvikiye Belediyesi Sahil Sosyal Tesisleri yeri belirlenmiş. Gerekli temizlikler yapılarak temeli atılmıştır.

 

18- Dipsiz Göller konaklamalı turizm projesine ait yerleşim planı Bursa Bölge Orman Müdürlüğü’ne sunularak kurum görüşleri alınmaktadır.

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI FAALİYET RAPORU

 

SUNUŞ:

     10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41.maddesine dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır. Faaliyet raporu kamu idaresinin, stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkında genel ve mali bilgileri içeren rapordur.

A-MİSYON VE VİZYON:

     Halka hizmet sunan bir kuruluş olan Teşvikiye Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Servisi Belediyenin hesap verilebilirlik, şeffaflık, güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda nakit giriş-çıkış dengesini geliştirerek yapılmakta olan yatırımları hazırlamak ve daha fazla yatırım yapılmasına imkân sağlamaktır.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK:

     Birim bünyemizde Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 1 Mali Hizmetler Müdür V. ve 1 Büro İşçisi hizmet vermektedir.

Mali hizmetler Birimi;

       Cari yılın İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesince, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinmeleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe Kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilere toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

 Harcama Birimlerince talep edilen bütçe içerisinde ödenek aktarma işlemlerini hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

Belediyenin gelir ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere ödenmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini üstlenmiştir.

Müdürlüğümüz Belediye vergilerinin ve Belediye Meclisince karara bağlanan Belediye harçlarının tahakkuk ve tahsillerinin yapılarak Belediye Hizmetlerinde kullanılmasını sağlar.

Belediyemiz bünyesinde ana sistemini oluşturan Windows XP ve Vista ile çalışan Beyaz otomasyon belediye programı bulunmaktadır. Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmektedir.          

 

AMAÇ VE HEDEFLER:

AMAÇ 1

Yerel Yönetimlere Gelir bakımından bugüne kadar Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamından belli oranda pay ödenmesi ve ayrıca her ilin ödediği verginin hesaplanarak buna göre bir oran üzerinden pay ayrılmasının bilinmesi nedeni ile vergi-tahsilat girişinin yükselmesi belediyemizin nakit akışını hızlandıracağından belde halkına daha kaliteli hizmet sunulması sağlanacaktır.

 HEDEF 1 – Tüm alacaklarımızın %80 oranında tahsilinin yapılması sağlanacaktır.

AMAÇ 2-Vatandaşa verilen hizmet ilkelerimizin biri de adil bir belediyecilik olduğundan hizmet alımı sonucu gelen ödeme emirlerinin zamanında istihkak sahiplerine ödenmesi belediyemizin güvenirliliğini arttıracak hizmet kalitemizin Teşvikiye halkı gözünde hesap verilebilirliğini sağlayacaktır.

AMAÇ 3-Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Servisi Belediyenin yapmış olduğu veya yapacak olduğu tüm yatırım, hizmet alımı, hizmet yardımları yapılmasında nakit çıkışını takip edip belediyenin ileriye yönelik yatırım yapabilmesi için önünü açarak verimliliği arttırmak       

                                               

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER;

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR:

1-) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR:

2023 Mali yılı bütçesi tahmini gideri 14.600.000,00.TL olup, faaliyet dönemi içerisinde 22.000.000,00-TL ek bütçe ilave edilmiş olup, 2023 yılı bütçesi net bütçe ödenek toplamı 36.600.000,00-TL dir. Cari yıl içinde bütçe gideri toplamı 35.104.30,27.- dir.  Gelir-gider bütçe denkliği sağlanmıştır 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında toplam 35.104.30,27.- TL. Harcama yapılmış olup, artan 1.495.869,42.-TL ödenek mali yılın sonunda iptal edilmiştir. harcama kalemleri itibarı ile yapılan harcamalar toplamı aşağıda çıkarılmıştır.      

 

GİDER:

BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK     14.600.000,00.-

EK ÖDENEK                                   22.000.000,00.-

GENEL TOPLAM                            36.600.000,00.-

BÜTÇE GİDER TOPLAMI               35.104.130,58.-

İPTAL EDİLEN ÖDENEK                 1.495.869,42.-

 

BELEDİYE HARCAMALARI:

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GİDERLERİMİZ

 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                    1.143.294,50.-TL   

01.01-PERSONEL   GİDERLER                                                       359.857,08.-TL

01.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD.                 69.181,97.-TL

01.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                        623.950,83.-TL

01.05-CARİ TRANSFERLER                                                            305.986,89.-TL

01.07-SERMAYE TRANSFERLERİ                                                   37.651,58.-TL

06-İSKâN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                30.941.393,90.-TL

06.01-PERSONEL GİDERLERİ                                                      11.498.803,24.-TL

06.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD               214.666,36.-TL

06.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                    22.116.427,79.-TL

06.06-SERMAYE GİDERLERİ                                                         5.006.386,90 -TL

 

                                     TOPLAM                                                35.104.130,58-TL

 

BELEDİYE GELİRLERİ:

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN                             14.600.000,00TL

GEÇEN YILDAN DEVİR TAHAKKUKU          3.905.723,92.-TL

2023 YILI TAHAKKUKU                                    28.092.160,91.-TL

TOPLAM TAHAKKUK                                      31.961.850,52.-TL

2023 YILI NET TAHSİLATI                                 29.577.892,92.-TL

GELECEK YILI DEVREDEN TAHAKKUK       2.383.957,60.-TL

 

01-VERGİ GELİRLERİ                                             1.124.806,71.-TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ      9.317.646,22.-TL

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                   253.800,00.-TL

05-DİĞER GELİRLER                                            15.668.858,39.-TL

06-SERMAYE GELİRLERİ                                    3.302.066,29.-TL            

                                                     TOPLAM             29.667.177,61-TL                             

2023 Mali Yılı Bütçesinde :

EMANET İŞLEMLERİ

01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile istihkak sahiplerine ödenmek üzere toplam 39.167.970,61-TL. emanete alınmış olup, cari yıl içerisinde 26.457.388,17.- TL. İlgili Kurum ve kuruluşlar ile istihkak sahiplerine iade edilmiştir. 2022 yılından 2023 yılına 12.710.582,44 .-TL. emanet devretmiştir.

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabına devirde dahil olmak üzere belediye borcu 5.154.137,00.-TL dir. Vergi borcu 4.089.939,00.-TL yapılandırılmıştır. Ödeme planına uygun olarak ödemeler İller Bankası paylarımızdan her ay düzenli olarak kesilmektedir.

-İller Bankasından çekilen kredi borcu devirde dahil olmak üzere toplam 4.558.961,18.-TL olup, bu tutardan 1.114.308.78.-TL’sı ödenmiş olup, 3.444.652,40,.-TL  2023 yılına devretmiştir.

-Denizbank tan çekilen kredi borcu 500.000,00.-TL anapara + 222.437,05.-TL faiz = 722.437,05 olup, bu tutardan 223.429,33.-TL ödenmiş olup, kalan 510.129,59.-TL 2023 yılına devretmiştir.

BANKA İŞLEMLERİ.

31.12.2023 tarihinde nakit mevcudumuz Halk Bankasında 0363-07000027 nolu cari hesabımızda 684,03.-TL, 0363-07000044 nolu cari hesabımızda 211.178,02.-TL, 0363-07000016 nolu cari hesabımızda olmak üzere toplam 415,56TL-TL, 0363-2L101171 nolu Pos hesabımızda 674.046,00.-TL, 0363-07000055 nolu otopark hesabımızda 21.149,39.-TL olmak üzere 907.473,00.-TL, Ziraat bankasında 5001: nolu hesabımızda 20.056,70.-TL, 5005: nolu yapı denetim hesabımızda 3.996,17.-.TL olmak üzere toplam 24.052,87.-TL.-TLdir.Denizbank İller bankası hesabımızda 0.TL, Denizbank Kredi hesabı 0.-TL olmak üzere toplam 0.-TL. Her üç bankada genel toplam 931.525,87.-TL dir Nakit mevcudumuzun tamamı 2023 mali yılına devretmiştir.

 

GELİR EMLAK ŞEFLİĞİ 2023 YILI FAALİYET RAPORU

 

          1.    Emlak ve Çevre Temizlik borçlarını ödemeyen Mükelleflere ödeme emri tebliği yapılmıştır.

          2.    İcra Müdürlüğünden gönderilen yazılara cevap verilmiştir.

          3.    Aylık gönderilen Bilgi formalarında satın alıp emlak beyanının vermeyen mükelleflere beyana çağrı yapılmıştır.

          4.    Satış yapmak isteyen mükelleflere emlak beyan değeri verilmektedir.

          5.    2022 sayılı yasa gereği yaşlılık aylığı formlarına cevap verilmektedir.

          6.    Genel Sağlık Sigortası, Asker aylığı formlarına cevap verilmektedir.

          7.    Diğer resmî kurumlardan gelen yazılara cevap verilmektedir.

          8.    2023 yılı İlan-Reklam Vergileri beyannameleri tahakkuk ve tahsilatları yapılmıştır.

          9.    Mülkiyeti Belediyemize ait değişik yerlerdeki kirada bulunan gayrimenkul işyerlerinin kira tahsilatları yapılmıştır. Belediye meclisi ve komisyonları ile 2024 yılı Bütçesi hazırlanmıştır.

          10.  2023 yılında uygulanacak gelir tarifesi komisyonuyla beraber hazırlanarak yapılan değerlendirmeler Belediyemiz Meclisine sunularak 2024 yılı ücret tarifesi karara bağlanmıştır.

          11.  Servisimizde 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirlerimiz Nakit Tahsilat 3.531.967,11-TL. Banka Havalesi Tahsilatı 5.135.530,68-TL. Posta Çeki Tahsilatı 1.752,08-TL. Kredi Kartı Tahsilatı 1.785.190,14-TL. olup, gelirlerimizin toplamı 10.454.440,01-TL dir.

          12.  Belediyemiz Sular İdaresi Şefliğinde 2023 yılı Aktif 2943, Pasif 363, toplamda 3306 adet su abonesine ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmıştır. 05.07.2019 tarih ve 55 numaralı meclis kararıyla akıllı su sayaçları (Ön ödemeli elektronik su sayaçları) sistemine geçilmiş, meclis kararı tarihinden sonra 1453 adet ön ödemeli elektronik sayaç aboneliği yapılmıştır.

 

 

ZABITA BİRİMİ 2023 YILI FAALİYET RAPORU

                                                                                                               

1. 2023 yılında beldemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiş, kontrollerimiz esnasında tespit edilen noksanlıklar takip edilerek giderilmeye çalışılmıştır.

2. Zabıta teşkilatı olarak, beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu, belediyemiz yetkili organlarının bu amaçla almış olduğu kararlar ve vermiş oldukları emir ve direktifler doğrultusunda yürütülmesini sağlamış, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alınarak, halkımızın ve esnafımızın sıkıntılarına diyalog yolu ile çareler aranmış ve çözüm yoluna gidilmiştir.

3. Belediyemiz birimleri tarafından çıkarılan tebliğler yerlerine zamanında ulaşması sağlanmıştır.

4. Beldemizdeki Pazar yeri düzenli olarak denetlenmiş herhangi bir aksaklığa meydan verilmemiştir.

5. Beldemiz genelinde terazi ile çalışan esnaflardan 2’sinin terazilerinin ölçü ve tartılarının beyannameleri alınmış, Çınarcık Belediyesi Ölçü Tartı Birimi ile kontrolleri yapılmıştır. Beldemiz cadde ve sokakları düzenli olarak denetlenerek genel temizliğe uymayanlar uyarılmış ve gerekli işlemler yapılmıştır.

6. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızdan gelen ilan işlemleri yapılmış ilan tutanakları düzenlenerek dosyasına kaldırılmıştır.

7. Başıboş ve sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmakta ve Çınarcık Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ile koordine kurularak başıboş ve sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili işlemler yürütülmektedir.

            8. Yaz mevsiminde insan sağlığını tehdit eden zararlı haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları Fen İşleri personeli tarafından yürütülmekte ve tarafımızca kontrolleri yapılmaktadır.

            9. 4077 sayılı yasa gereği fiyat listesi ve etiket koyma zorunluluğu olan işyerlerinin denetimleri sürdürülmektedir.

            10. Kurumumuzdan “Asker Aile Yardımı” alma talebinde bulunulması halinde şahısların adresinde uygunluk araştırmalarının yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır. (2023 yılı içerisinde belediyemize müracaat yapılmamıştır.)

            11. Zabıta Müdürlüğü ve İmar İşleri Müdürlüğü birlikte inşaat kontrollerine periyodik olarak devam edilmektedir. (Belediye Encümeninin 10 ve 37 sayılı kararları ile toplam 82.148,25 TL. idari para cezası uygulanmıştır.)

            12. Belediyemiz Zabıta Amirliğince İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı   talebinde bulunan vatandaşların İşyerleri incelenmekte gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolleri yapılmaktadır. (2023 yılı içerisinde 6 adet İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

            13. Gürültü yönetmeliğine aykırı faaliyetler ve işyerlerinin açılış kapanış saatlerinin denetimleri yapılmıştır.

            14. Cadde ve sokak tabelaları birimimiz koordinesinde yerlerine konulmuştur.

            15. Beldemizde arızalı sokak aydınlatma lambalarının tespiti ve UEDAŞ İşletme Şefliği arıza giderme personelleriyle birlikte aksaklıkların onarılması periyodik olarak devam etmektedirler.

            16. Birimimizi ilgilendirilen yazışmalar düzenli ve zamanında yapılmıştır.

 

17. 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ilimizde yaşanan depremler sebebiyle Teşvikiye Beldesi hudutlarına yerleşen 127 vatandaşımızın barınma, kıyafet ve gıda ihtiyaçları gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sağlanmıştır.

18. İşletici Engin ÖZCAN tarafından Belediyemize verilen dilekçede Karşıya Mahallesinde faaliyet gösteren 3 adet işyerinin (2013/5, 2013/6 ve 2013/7) sıra numaralı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi talebinde bulunması üzerine14.06.2023 tarih ve 13 numaralı Encümen kararıyla ruhsatların iptal edildiği ve 23.06.2023 tarihinde tarafımızdan mühürlenmiştir.

 

            19. 2023 yılı içerisinde birimimiz tarafından 21 adet evlendirme işlemi yapılmıştır.

 

 

IV -KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ:

 

          A. Üstünlükler: Deneyimli personel kadrosunun olması.

 

          B. Zayıflıklar: Belediyemiz araç gereç, personel ve mali imkanları hepimizin malumu, personel alımı norm kadro dahilinde ve bütçemize bağlıdır. Aynı şekilde araç gereç alımı da mali imkanlarımıza bağlı olup; hizmetlerimiz için gelirlerimizin arttırılması gerekmektedir.

 

          C. Değerlendirme: Belediye gelirlerinden Emlak Vergisi'nin beyana dayalı olarak sürekli artmıştır, İçme suyu aboneliklerinde önceki yıllara göre artış sağlanmış olup bu sayede hem su kullanımı önlenmekte hem de Çevre Temizlik Vergisi de arttığı gözlenmiştir. Proje üretilerek Bakanlıkların ilgili fonlarından maddi kaynak arama çalışmaları sağlanmıştır. Özellikle yaz sezonu süresince, yerleşik nüfusumuza tahakkuk eden İller Bankası payı ile çok daha fazla insanımıza hizmet sunulmaktadır.

 

V- ÖNDERİ VE TEDBİRLER

 

          Belediyemizde tasarruf tedbirlerini son aşamasına kadar uygulamasının yanında kişi başına düşen milli gelir paylarının artırılması, yeni gelir kaynaklarının aranması ve Belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürebilmek.

 

          Diğer belediyelere nazaran, hizmet alanı ve nüfus oranı nispetinde, kısıtlı imkân ve bütçesiyle hizmet vermekte olan belediyemizin 2023 yılını kapsayan faaliyet raporunu meclisimize arz ederim.

 

EKLER

 

1. Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı (1 Adet)

2. Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı (1 Adet)

3. Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı (1 Adet)

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                           Saygılarımla

 

                                                                                                         Mustafa NURTEN

                                                                                               Teşvikiye Belediye Başkanı

 

                                                                                                           26.03.2024

 

TEŞVİKİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI FAALİYET RAPORU

 

SUNUŞ

 

Değerli Belediye Meclis Üyeleri;

Saygıdeğer Teşvikiye Halkı;

 

01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2022 Yılı Çalışma Raporu” öncelikle Belediye Meclis Üyelerinin bilgi ve onayına ve Teşvikiye Halkının bilgisine sunulmaktadır.

 

03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesinde faaliyet raporu tanımlanmıştır. Buna göre “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet Raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Denilmektedir. Bu nedenle Başkanlığımca hazırlanan, 2022 mali yılına ait Faaliyet Raporu aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

l-) GENEL BİLGİLER ;

          A) Misyon ve Vizyon;

          Misyon: Misyonumuz; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, özel sektör ve halkımızla iş birliği içeresinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Teşvikiye halkının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal refah seviyesini arttırmak ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sağlamak.

          Vizyonumuz: Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine sahip çıkan, turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren, halkımızın sosyal refahını yükseltmek için kurumsal olarak en iyi şekilde hizmet vererek, Teşvikiye beldesini tanıtıp, nezih, özel ve tercih edilen bir belde haline getirmektir. Sosyal hayatın sorunsuz yaşanabildiği, tüm medeni ve müşterek ihtiyaçları giderilmiş bir yerleşim haline getirerek örnek bir Belediye oluşturmaktır.

          B) Yetki Görev ve Sorumluluklar

          Yetki, görev ve sorumluluklarımız, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilmiş bulunan yetki görev sorumluluklarla sınırlıdır.              

          C) İdareye İlişkin Bilgiler;

 

          Beldemiz 1999 yılında Belediye statüsüne kavuşmuştur. 2020 yılı nüfus verisi 2.726 kişi, 2021 yılı nüfus verisi 2.869 kişi ve en son 2022 yılı nüfus verilerine göre ise 3.158 kişidir. Bu nüfus verilerine göre Belediye Meclisimiz 1 başkan, 9 meclis üyesinden, Belediye Encümenimiz; 1 Başkan 2 meclis üyesi 2 personel olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

         

          Belediyemiz hizmet birimleri; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Amirliği ve Zabıta birimlerinden oluşturulmuştur. Belediyemizde 9 adet Memur, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli memur, 7 kadrolu işçi ve 20 adet şirket işçisi görev yapmaktadır.

                 

          Belediyemiz birimlerinin tamamında bilgisayar ve internet erişimi mevcut olup; bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır.

 

          Belediyemiz imkanları dahilinde halkımıza tüm hizmetleri sunulmaktadır.

 

          Belediyemiz üst yöneticisi Belediye Başkanı, birimlerin birim amirleridir. İç Denetim Birim Amirleri tarafından yapılmaktadır. 

 

ll- AMAÇ VE HEDEF

 

          A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

          Belediyemiz hizmet sınırları içinde Beldenin imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik, itfaiye, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanların düzenlenmesi, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor faaliyetleri, sosyal hizmet ve yardımları, evlendirme hizmetlerini yapmaktadır.

 

          Beldemizin, sosyal kültürel, ekonomik ve fiziksel kalkınması, tüm alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözerek gelişmesi, Belediye personelinin daha verimli, daha hızlı ve daha güler yüzlü bir anlayışla hizmet vermesi, Belediye sınırları içinde oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edilmesi öncelikli hedeflerimizdir.

 

          B. Temel Politika ve Öncelikler

         

          İşlerin, yasaların verdiği yetkiler dâhilinde zamanında yapılmasını sağlamak, verilen hizmetlerde kaliteyi ön planda tutmak, halkımızla koordineli olarak güler yüzle, herkese eşit mesafede hizmet sunmak, halkımızın önerilerini, isteklerini ve şikayetlerini dikkate almaktır.         

 

          Belediye hizmetlerini kusursuz ve eksiksiz yerine getirmek, Beldemiz insanına yardımcı olmak, beldemize hizmet etmek tek amacımızdır.

 

lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

 1. Faaliyet ve Mali Bilgileri

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

 

          Personel Durumu

 

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü biriminin görevleri 1 Şef Yazı İşleri Müdür V. ve 1 Kadrolu İşçi (Sekreter- Evrak Kayıt) personel eliyle yürütülmektedir.

 

          Faaliyetler

 

-Meclis Faaliyetleri

-Encümen Faaliyetleri

-Gelen Evrak

-Giden Evrak

-İdari İşler  

-Periyodik Evraklar

-Posta İşlemleri

-Personel Özlük İşlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.

 

         

 

          Meclis

 

          Belediyemiz meclisi 2022 yılı içerisinde 11 kez olağan, 2 kez de olağanüstü meclis toplantısını yaparak 55 adet konuyu karara bağlamıştır. Meclis üyelerimizin adreslerine yasal süreler içerisinde Meclis gündemlerimiz gönderilmiş ve Belediye ses yayın cihazı ile ilan panosunda meclisle ilgili gerekli ilanlar yapılmıştır. Meclis toplantılarımız halkımıza açık olarak yapılmıştır. Belediye Meclisimizin görüşmeleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından çözümlenmiş ve bu tutanaklar Başkan ve katipler tarafından imzalanmıştır. Meclis toplantılarımız da alınan kararlar yazım ve imza aşamasından sonra ilgili makam ve birimlere gönderilmiştir. Onay makamına ayrıca onaylanması için gönderilmiştir.

 

          Encümen

 

          Encümenimiz Belediye Başkanının başkanlığında toplanmıştır. Encümenimizin toplantı günleri; işlerin, evrakların yoğunluğuna göre önceden tespit edilmiş ve muntazam olarak toplanmıştır. Encümenimiz haftada bir defa Çarşamba günleri olağan toplantısını yapmak üzere toplanmıştır. Encümenimizde bulunan üyeler özel ilişki içinde oldukları konularda müzakerelerde bulunmamışlardır. Encümen üyelerimiz encümene ait kararların ayrıntılarının incelenmesinden sonra konular hakkında karar verilmiştir. Encümenimizde 2022 yılı içerisinde 37 adet konu görüşülüp karara bağlanmıştır. Seçilmiş encümen üyelerinin huzur hakkı ile ilgili puantajlar tutulmuş, tahakkukları yapılmıştır.

 

          Gelen Evrak

 

          Belediyemize posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek ilgili birimlere gönderilmektedir.

          Bu dönemde toplam 1781 adet gelen evrak kaydı yapılmış ve ilgili servislere gereği için gönderilmiştir. Belediyemize bu dönem içerisinde 409 adet dilekçe verilmiş olup dilekçeler gereği için ilgili servislere havale edilmiştir.

 

          Giden Evrak

 

          Belediye Başkanlığımızca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri tamamlanan evraklar, zimmet defterine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte veya elden dağıtımla ilgililere gönderilmektedir. Bu dönemde toplamda tüm birimlerimizce 1104 adet giden evrakın kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

 

          Posta İşlemleri

 

          Belediyemiz bünyesinde işlemleri tamamlanan evraklar servisimizde toplanarak pullanma işlemleri tamamlanarak postaya verilmektedir.

 

          Personel Özlük İşlemleri:

 

          Belediyemiz bünyesinde çalışan tüm personellerin mali ve sosyal haklarının takibi birimimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca emeklilik ve istifa talepleri doğrultusunda 1 Memur’un emeklilik işlemleri tamamlanarak bu dönemde emekli edilmiştir.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

1. Erikli Yaylasında bulunan asma köprü, park ve diğer müştemilatlarla ilgili yenileme çalışmaları yapılmış ve bu yıl 10.000 metrekare otopark alanı ilave edilerek halkımızın hizmetine açılmıştır.

 

2. Akıllı saat uygulamasına geçilerek su sarfiyatları kayıt altına alınmıştır.

 

3.  Bu dönem belediyemiz meydanında bir adet basketbol, voleybol ve çocuk parkı yapımı başlanmış olup inşası tamamlanarak hizmete açılmıştır.

 

4. Beldemizde   ihtiyaç   duyulan   3000   metrekare   üzerine 800 kişilik yarı kapalı bir kır düğün salonu yapılmış olup halkımızın hizmete açılmıştır.

 

5. Belediyemiz araçlarının tüm periyodik bakım ve onarımları tamamlanmış, çevre temizliği   için 100 adet çöp konteynırı alımı yapılmış ve ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimize dağıtılmıştır.

 

6. Kum Plaj Mevkiindeki 240 dönüm arazi üzerinde istihdam ve bölgesel gelir sağlayacak olan 30 adet dubleks bungalov ev,120 karavanlık park alanı,632 araçlık otopark, restaurant ve kafateryalar,40 adet yöresel ürün dükkanı, birer adet futbol basketbol voleybol ile tenis sahasından oluşan spor kompleksi, çadır  ve  kamp alanları, organik  meyve-sebze üretim alanı, fuar ve konser alanı (amfi tiyatro) ve yarı olimpik yüzme havuzundan oluşan engelsiz sosyal tesis projesi tamamlanmıştır. Yatırımcı firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.

 

7. 1300 metre uzunluğundaki sahil yolu üzerine bisiklet ve yürüyüş yollarından oluşan sahil       düzenleme ile peyzaj ve çevre aydınlatma projesi tamamlanmış olup 2023 yılı içerisinde ihale sürecine geçilecektir.

 

8- Teşvikiye Belediye Spor Tesislerinin tribün projesi tamamlanmış olup Gençlik ve Spor       Bakanlığı tarafından teşviği onaylanarak ihalesi süreci başlatılmıştır.

 

9- Belediyemiz meydan ve çevre düzenleme projesi tamamlanmış olup, yeni 18 adet işyeri için 2.227.0000 Milyon Türk Lirası + KDV bütçe ayrılarak yapım ihalesi yapılmış ve inşaatına        başlanmıştır.

 

10- Belediyemiz ile Bursa Teleferik A.Ş. arasında ortak iştiraklerde bulunularak Erikli Yaylası        ile Çifte Şelale arasında elektrikli teleferik yapım projesi görüşmeleri başlayarak teknik raporlar hazırlanmış ve projenin kurum görüşü için Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne sevki yapılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğünün onayına istinaden ihalesi yapılacaktır.

 

11- Beldemizde bulunan 2400 yıllık Roma Dönemi Antik Su Kemeri temizlik ve restorasyon        çalışmaları ile turizme kazandırma projesi belediyemiz ile Yalova İl Kültür ve Turizm Müdür-        lüğünün koordineli çalışmasıyla devam etmektedir. Yalova İl Özel İdare Başkanlığına      projelendirme sunularak restorasyon amacıyla ilgili bütçe onayı gerçekleşmiştir. Rölöve ve restorasyon projesi ihalesi yapılmış olup, uygulama projeleri 2023 yılı içinde       gerçekleştirilecektir.

 

12- 10.000 metrekare parke taşı ve bordür döşemesi yapılmıştır.

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

 

Sunuş

          10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41.maddesine dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır. Faaliyet raporu kamu idaresinin, stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkında genel ve mali bilgileri içeren rapordur.

 

A-Misyon ve Vizyon:

          Halka hizmet sunan bir kuruluş olan Teşvikiye Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Servisi Belediyenin hesap verilebilirlik, şeffaflık, güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda nakit giriş-çıkış dengesini geliştirerek yapılmakta olan yatırımları hazırlamak ve daha fazla yatırım yapılmasına imkân sağlamaktır.

 

B-Yetki Görev ve Sorumluluk:

          Birim bünyemizde Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 1 Mali Hizmetler Müdür V ve 1 Büro İşçisi hizmet vermektedir.

Mali hizmetler Birimi;

          Cari yılın İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesince, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinmeleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe Kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilere toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

 

          Harcama Birimlerince talep edilen bütçe içerisinde ödenek aktarma işlemlerini hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

          Belediyenin gelir ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere ödenmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini üstlenmiştir.

          Müdürlüğümüz Belediye vergilerinin ve Belediye Meclisince karara bağlanan Belediye harçlarının tahakkuk ve tahsillerinin yapılarak Belediye Hizmetlerinde kullanılmasını sağlar.

          Belediyemiz bünyesinde ana sistemini oluşturan Windows XP ve Vista ile çalışan Beyaz otomasyon belediye programı bulunmaktadır. Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmektedir.   

      

Amaç ve Hedefler:

Amaç 1

          Yerel Yönetimlere Gelir bakımından bugüne kadar Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamından belli oranda pay ödenmesi ve ayrıca her ilin ödediği verginin hesaplanarak buna göre bir oran üzerinden pay ayrılmasının bilinmesi nedeni ile vergi-tahsilat girişinin yükselmesi belediyemizin nakit akışını hızlandıracağından belde halkına daha kaliteli hizmet sunulması sağlanacaktır.

 

Hedef 1 – Tüm alacaklarımızın %80 oranında tahsilinin yapılması sağlanacaktır.

 

Amaç 2

          Vatandaşa verilen hizmet ilkelerimizin biri de adil bir belediyecilik olduğundan hizmet alımı sonucu gelen ödeme emirlerinin zamanında istihkak sahiplerine ödenmesi belediyemizin güvenirliliğini arttıracak hizmet kalitemizin Teşvikiye halkı gözünde hesap verilebilirliğini sağlayacaktır.

Amaç 3

          Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Servisi Belediyenin yapmış olduğu veya yapacak olduğu tüm yatırım, hizmet alımı, hizmet yardımları yapılmasında nakit çıkışını takip edip belediyenin ileriye yönelik yatırım yapabilmesi için önünü açarak verimliliği arttırmak

                       

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler;

1- Bütçe Uygulama Sonuçlar

 

2022 Mali yılı bütçesi tahmini gideri 7.320.520,20 TL olup, faaliyet dönemi içerisinde 9.500.000,00.-TL ek bütçe ilave edilmiş olup, 2022 yılı bütçesi net bütçe ödenek toplamı 16.820.520,02.TL dir. Cari yıl içinde bütçe gideri toplamı 16.228.136,72.-TL dir.  Gelir-gider bütçe denkliği sağlanmıştır 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında toplam 16.228.136,72.- TL. Harcama yapılmış olup, artan 863.519,67.-TL ödenek mali yılın sonunda iptal edilmiştir. Harcama kalemleri itibarı ile yapılan harcamalar toplamı aşağıda çıkarılmıştır.      

BELEDİYE HARCAMALARI:

Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Giderlerimiz

GİDER:

BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK     7.320.500,20.- TL

EK ÖDENEK                                      9.500.000,00.- TL

GENEL TOPLAM                            16.820.500,20.- TL

BÜTÇE GİDER TOPLAMI             16.228.136,72.- TL

ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA              205.960,56- TL

İPTAL EDİLEN ÖDENEK                   863.519,67.- TL

BELEDİYE HARCAMALARI:

 

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GİDERLERİMİZ

 

  01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                  1.875.218.99,00.-TL   

01.01-PERSONEL   GİDERLER                                                            1.067.244,59.-TL

01.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD.               125.057,50.-TL

01.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                         462.341,00.-TL

01.05-CARİ TRANSFERLER                                                                   175.110,65.-TL

01.07-SERMAYE TRANSFERLERİ                                                          45.465,25.-TL

06-İSKâN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                              14.352.917,73.-TL

06.01-PERSONEL GİDERLERİ                                                             2.027.904,15.-TL

06.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD                 370.362,81.-TL

06.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                        6.696.353,33.-TL

06.06-SERMAYE GİDERLERİ                                                               5.258.297,44 -TL

 

                                                              TOPLAM                                   16.228.136,72-TL

 

BELEDİYE GELİRLERİ:

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN                            7.320.500,20TL

GEÇEN YILDAN DEVİR TAHAKKUKU         3.556.864,57.-TL

2022 YILI TAHAKKUKU                                   9.535.414,62.-TL

TOPLAM TAHAKKUK                                     13.068.253,69.-TL

2022 YILI NET TAHSİLATI                              13.060.277,42.-TL

GELECEK YILI DEVREDEN TAHAKKUK            9.259,99-TL

 

01-VERGİ GELİRLERİ                                             640.988,65.-TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ       4.469.369,49.-TL

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                    176.650,00.-TL

05-DİĞER GELİRLER                                             7.718.068,84.-TL

06-SERMAYE GELİRLERİ                                          53.916,72.-TL 

                                                                                                     

                                                     TOPLAM            13.058.993,70.-TL

 

2022 Mali Yılı Bütçesinde

 

Emanet İşlemleri

            01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile istihkak sahiplerine ödenmek üzere toplam 15.520.855,16.-TL. emanete alınmış olup, cari yıl içerisinde 10.271.745,02.- TL. İlgili Kurum ve kuruluşlar ile istihkak sahiplerine iade edilmiştir. 2022 yılından 2023 yılına 5.249.110,14.-TL. emanet devretmiştir.

 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabına devirde dahil olmak üzere belediye borcu 3.203.243,97.-TL,+ vergi 1.165,228,00.-TLolmak üzere 4.368.471,97’dir.

 

-İller Bankasından 2022 yılında kredi borcu “Çevre ve Meydan Düzenlemesi ve Dükkanları yapım işi “Yapı-Teminatlı İkraz Kredileri için çekilen 874.209,37.-TL ana para + 382.017,97.-TL faiz toplam 1256.227,34.-TL olup, bu tutardan 195.560,96.-TL’sı ödenmiş, 1.060.666,38.-TL  2023 yılına devretmiştir. Yalova Katı Atık İşletme Birliği için çekilen 58.483,81.-TL anapara+ 24.921,31.-TL faiz toplam 83.405,12.-TL olup, bu tutardan 3.458,76 TL ödenmiş, 79.946,36.- TL 2023 yılına devretmiştir.

-Denizbank tan çekilen kredi borcu 500.000,00.-TL anapara + 222.437,05.-TL faiz + BSMV 11.121,87 = 385.194,01 olmak üzere toplam 733.558,92-TL olup, bu tutardan 183.389,76.-TL ödenmiş olup, kalan 550.169,16 .-TL 2023 yılına devretmiştir.

          BANKA İŞLEMLERİ

 

            31.12.2022 tarihinde nakit mevcudumuz Halk Bankasında 0363-07000027 nolu cari hesabımızda 684,03.-TL, 0363-07000044 nolu cari hesabımızda 66.737,30.-TL, 0363-07000016 nolu cari hesabımızda 8,37.-TL, 0363-07000055 nolu cari hesabımızda 20.627,31.-TL, 0363-07000051 nolu cari hesabımızda 2.037,85.-TL, 0363-2L101171 nolu pos hesabımızda 16.327,24.-TL olmak üzere toplam 106.422,10.-TL, Ziraat bankasında 5001: nolu hesabımızda 0,65.-TL, 5005: nolu yapı denetim hesabımızda 8.349,70.-.TL olmak üzere toplam 8.350,35.-TL.-TLdir. Denizbank İller bankası hesabımızda 12.297,75.TL, Denizbank Kredi hesabı 20.400,00.-TL olmak üzere toplam 32.697,75.-TL. Her üç bankada genel toplam 147.470,20-TL dir Nakit mevcudumuzun tamamı 2023 mali yılına devretmiştir.

 

Gelir Emlak Şefliği 2021 Yılı Faaliyet Raporu

 

          1.    Emlak ve Çevre Temizlik borçlarını ödemeyen Mükelleflere ödeme emri tebliği yapılmıştır.

          2.    İcra Müdürlüğünden gönderilen yazılara cevap verilmiştir.

          3.    Aylık gönderilen Bilgi formalarında satın alıp emlak beyanının vermeyen mükelleflere beyana çağrı yapılmıştır.

          4.    Satış yapmak isteyen mükelleflere emlak beyan değeri verilmektedir.

          5.    2022 sayılı yasa gereği yaşlılık aylığı formlarına cevap verilmektedir.

          6.    Genel Sağlık Sigortası, Asker aylığı formlarına cevap verilmektedir.

          7.    Diğer resmî kurumlardan gelen yazılara cevap verilmektedir.

          8.    2022 yılı İlan-Reklam Vergileri beyannameleri tahakkuk ve tahsilatları yapılmıştır.

          9.    Mülkiyeti Belediyemize ait değişik yerlerdeki kirada bulunan gayrimenkul işyerlerinin kira tahsilatları yapılmıştır. Belediye meclisi ve komisyonları ile 2023 yılı Bütçesi hazırlanmıştır.

          10.  2023 yılında uygulanacak gelir tarifesi komisyonuyla beraber hazırlanarak yapılan değerlendirmeler Belediyemiz Meclisine sunularak 2023 yılı ücret tarifesi karara bağlanmıştır.

          11.  Servisimizde 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirlerimiz Nakit Tahsilat 1.908.189,37-TL. Banka Havalesi Tahsilatı 3.036.599,49-TL. Posta Çeki Tahsilatı 1.177,69-TL. Kredi Kartı Tahsilatı 543.579,74-TL. olup, gelirlerimizin toplamı 5.489.546,29-TL dir.

          12.  Belediyemiz Sular İdaresi Şefliğinde 2022 yılı Aktif ve Pasif olarak 2572 adet su abonesine ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmıştır. 05.07.2019 tarih ve 55 numaralı meclis kararıyla akıllı su sayaçları (Ön ödemeli elektronik su sayaçları) sistemine geçilmiş, meclis kararı tarihinden sonra 1115 adet ön ödemeli elektronik sayaç aboneliği yapılmıştır.

 

 

ZABITA BİRİMİ 2022 YILI FAALİYET RAPORU

                                                                                                                

1. 2022 yılında beldemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiş, kontrollerimiz esnasında tespit edilen noksanlıklar takip edilerek giderilmeye çalışılmıştır.

2. Zabıta teşkilatı olarak, beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu, belediyemiz yetkili organlarının bu amaçla almış olduğu kararlar ve vermiş oldukları emir ve direktifler doğrultusunda yürütülmesini sağlamış, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alınarak, halkımızın ve esnafımızın sıkıntılarına diyalog yolu ile çareler aranmış ve  çözüm yoluna gidilmiştir.

3. Belediyemiz birimleri tarafından çıkarılan tebliğler yerlerine zamanında ulaşması sağlanmıştır.

4. Beldemizdeki Pazar yeri düzenli olarak denetlenmiş herhangi bir aksaklığa meydan verilmemiştir.

5. Beldemiz genelinde terazi ile çalışan esnaflardan 2’sinin terazilerinin ölçü ve tartılarının beyannameleri alınmış, Çınarcık Belediyesi Ölçü Tartı Birimi ile kontrolleri yapılmıştır. Beldemiz cadde ve sokakları düzenli olarak denetlenerek genel temizliğe uymayanlar uyarılmış ve gerekli işlemler yapılmıştır.

6. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızdan gelen ilan işlemleri yapılmış ilan tutanakları düzenlenerek dosyasına kaldırılmıştır.

7. Başıboş ve sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmakta ve Çınarcık Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ile koordine kurularak başıboş ve sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili işlemler yürütülmektedir.

            8. Yaz mevsiminde insan sağlığını tehdit eden zararlı haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları Fen İşleri personeli tarafından yürütülmekte ve tarafımızca kontrolleri yapılmaktadır.

            9. 4077 sayılı yasa gereği fiyat listesi ve etiket koyma zorunluluğu olan işyerlerinin denetimleri sürdürülmektedir.

            10. Kurumumuzdan “Asker Aile Yardımı” alma talebinde bulunulması halinde şahısların adresinde uygunluk araştırmalarının yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır. (2022 yılı içerisinde belediyemize müracaat yapılmamıştır.)

            11. Zabıta Müdürlüğü ve İmar İşleri Müdürlüğü birlikte inşaat kontrollerine periyodik olarak devam edilmektedir. (Belediye Encümeninin 3,15 ve 26 sayılı kararları ile toplam 4.033.675,3 TL. idari para cezası uygulanmıştır.)

            12. Belediyemiz Zabıta Komiserliğine İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı   talebinde bulunan vatandaşların İşyerleri incelenmekte gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolleri yapılmaktadır. (2022 yılı içerisinde 11 adet İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

            13. Gürültü yönetmeliğine aykırı faaliyetler ve işyerlerinin açılış kapanış saatlerinin denetimleri yapılmıştır.

            14. Cadde ve sokak tabelaları birimimiz koordinesinde yerlerine konulmuştur.

            15. Beldemizde arızalı sokak aydınlatma lambalarının tespiti ve UEDAŞ İşletme Şefliği arıza giderme personelleriyle birlikte aksaklıkların onarılması periyodik olarak devam etmektedirler.

            16. Birimimizi ilgilendirilen yazışmalar düzenli ve zamanında yapılmıştır.

            17. Koronavirüs salgını nedeniyle beldemizde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın gıda, ilaç vb. ihtiyaçları karşılanmış olup, maske ve eldiven dağıtımları yapılmış ve yardım kolileri dağıtılmıştır.

            18. 2022 yılı içerisinde birimimiz tarafından 15 adet evlendirme işlemi yapılmıştır.

 

IV -KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ:

 

          A. Üstünlükler: Deneyimli personel kadrosunun olması.

 

          B. Zayıflıklar: Belediyemiz araç gereç, personel ve mali imkanları hepimizin malumu, personel alımı norm kadro dahilinde ve bütçemize bağlıdır. Aynı şekilde araç gereç alımı da mali imkanlarımıza bağlı olup; hizmetlerimiz için gelirlerimizin arttırılması gerekmektedir.

 

          C. Değerlendirme: Belediye gelirlerinden Emlak Vergisi'nin beyana dayalı olarak sürekli artmıştır, İçme suyu aboneliklerinde önceki yıllara göre artış sağlanmış olup bu sayede hem su kullanımı önlenmekte hem de Çevre Temizlik Vergisi de arttığı gözlenmiştir. Proje üretilerek Bakanlıkların ilgili fonlarından maddi kaynak arama çalışmaları sağlanmıştır. Özellikle yaz sezonu süresince, yerleşik nüfusumuza tahakkuk eden İller Bankası payı ile çok daha fazla insanımıza hizmet sunulmaktadır.

 

V- ÖNDERİ VE TEDBİRLER

 

          Belediyemizde tasarruf tedbirlerini son aşamasına kadar uygulamasının yanında kişi başına düşen milli gelir paylarının artırılması, yeni gelir kaynaklarının aranması ve Belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürebilmek.

 

          Diğer belediyelere nazaran, hizmet alanı ve nüfus oranı nispetinde, kısıtlı imkân ve bütçesiyle hizmet vermekte olan belediyemizin 2022 yılını kapsayan faaliyet raporunu meclisimize arz ederim.

 

EKLER

 

1. Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı (1 Adet)

2. Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı (1 Adet)

3. Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı (1 Adet)

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                           Saygılarımla

 

                                                                                                      Mustafa NURTEN

                                                                                               Teşvikiye Belediye Başkanı

 

 

TEŞVİKİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU

 

İÇİNDEKİLER

l- GENEL BİLGİLER

          A) Misyon ve Vizyon

          B) Yetki Görev ve Sorumluluklar

          C) İdareye İlişkin Bilgiler

 

ll- AMAÇ VE HEDEFLER

 

          A) İdarenin amaç ve hedefleri

          B) Temel Politika ve Öncelikler

 

lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

          A) Mali Bilgiler

          B) Performans Bilgileri

 

IV -KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ

 

          A) Üstünlükler

          B) Zayıflıklar

          C) Değerlendirme

 

V- ÖNDERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

          A) Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

          B) İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

 

 

 

 

TEŞVİKİYE BELEDİYESİ 2021 YILI FAALİYET RAPORU

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

 

SUNUŞ

 

Değerli Belediye Meclis Üyeleri;

Saygıdeğer Teşvikiye Halkı;

 

01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2021 Yılı Çalışma Raporu” öncelikle Belediye Meclis Üyelerinin bilgi ve onayına ve Teşvikiye Halkının bilgisine sunulmaktadır.

 

03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesinde faaliyet raporu tanımlanmıştır. Buna göre “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet Raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Denilmektedir. Bu nedenle Başkanlığımca hazırlanan, 2021 mali yılına ait Faaliyet Raporu aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

l-) GENEL BİLGİLER ;

          A) Misyon ve Vizyon;

          Misyon: Misyonumuz; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, özel sektör ve halkımızla iş birliği içeresinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Teşvikiye halkının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal refah seviyesini arttırmak ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sağlamak.

          Vizyonumuz: Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine sahip çıkan, turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren, halkımızın sosyal refahını yükseltmek için kurumsal olarak en iyi şekilde hizmet vererek, Teşvikiye beldesini tanıtıp, nezih, özel ve tercih edilen bir belde haline getirmektir. Sosyal hayatın sorunsuz yaşanabildiği, tüm medeni ve müşterek ihtiyaçları giderilmiş bir yerleşim haline getirerek örnek bir Belediye oluşturmaktır.

          B) Yetki Görev ve Sorumluluklar

          Yetki, görev ve sorumluluklarımız, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilmiş bulunan yetki görev sorumluluklarla sınırlıdır.              

 

          C) İdareye İlişkin Bilgiler;

 

          1999 yılında Belediye statüsüne kavuşmuştur. 2019 yılı nüfus verileri 2.780, 2020 yılı nüfusumuz 2.726 ve en son 2021 yılı nüfus verileri ise 2.869 dur. Bu nüfus verilerine göre Belediye Meclisimiz 1 başkan, 9 meclis üyesinden, Belediye Encümenimiz; 1 Başkan 2 meclis üyesi 2 personel olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

          Belediyemiz hizmet birimleri; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Amirliği ve Zabıta birimlerinden oluşturulmuştur. Belediyemizde 4 adet Memur, 7 adet tam zamanlı sözleşmeli memur, 7 kadrolu işçi ve 19 adet şirket işçisi görev yapmaktadır.

                 

          Belediyemiz birimlerinin tamamında bilgisayar ve internet erişimi mevcut olup; bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır.

          Belediyemiz imkanları dahilinde halkımıza tüm hizmetleri sunulmaktadır.

          Belediyemiz üst yöneticisi Belediye Başkanı, birimlerin birim amirleridir. İç Denetim Birim Amirleri tarafından yapılmaktadır. 

 

ll- AMAÇ VE HEDEF

 

          A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

          Belediyemiz hizmet sınırları içinde Beldenin imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik, itfaiye, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanların düzenlenmesi, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor faaliyetleri, sosyal hizmet ve yardımları, evlendirme hizmetlerini yapmaktadır.

 

          Beldemizin, sosyal kültürel, ekonomik ve fiziksel kalkınması, tüm alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözerek gelişmesi, Belediye personelinin daha verimli, daha hızlı ve daha güler yüzlü bir anlayışla hizmet vermesi, Belediye sınırları içinde oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edilmesi öncelikli hedeflerimizdir.

 

          B. Temel Politika ve Öncelikler

         

          İşlerin, yasaların verdiği yetkiler dâhilinde zamanında yapılmasını sağlamak, verilen hizmetlerde kaliteyi ön planda tutmak, halkımızla koordineli olarak güler yüzle, herkese eşit mesafede hizmet sunmak, halkımızın önerilerini, isteklerini ve şikayetlerini dikkate almaktır.         

 

          Belediye hizmetlerini kusursuz ve eksiksiz yerine getirmek, Beldemiz insanına yardımcı olmak, beldemize hizmet etmek tek amacımızdır.

 

lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

 1. Faaliyet ve Mali Bilgileri

 

Yazı İşleri Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu

 

          Personel Durumu

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü biriminin görevleri Yazı İşleri Müdür V. ve 1 Kadrolu İşçi (Sekreter) personel eliyle yürütülmektedir.

 

          Faaliyetler

          Meclis toplantısı faaliyetleri, Encümen toplantısı faaliyetleri, gelen evrak, giden evrak, idari işler, miatlı evraklar, posta işlemleri ve personel özlük işlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.

 

          Meclis

          Belediyemiz meclisi 2021 yılı içerisinde 11 kez olağan, 1 kez de olağanüstü meclis toplantısını yaparak 57 adet konuyu karara bağlamıştır. Meclis üyelerimizin adreslerine yasal süreler içerisinde Meclis gündemlerimiz gönderilmiş ve Belediye ses yayın cihazı ile ilan panosunda meclisle ilgili gerekli ilanlar yapılmıştır. Meclis toplantılarımız halkımıza açık olarak yapılmıştır. Belediye Meclisimizin görüşmeleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından çözümlenmiş ve bu tutanaklar Başkan ve katipler tarafından imzalanmıştır. Meclis toplantılarımız da alınan kararlar yazım ve imza aşamasından sonra ilgili makam ve birimlere gönderilmiştir. Onay makamına ayrıca onaylanması için gönderilmiştir.

 

         

 

         

 

          Encümen

          Encümenimiz Belediye Başkanının başkanlığında toplanmıştır. Encümenimizin toplantı günleri; işlerin, evrakların yoğunluğuna göre önceden tespit edilmiş ve muntazam olarak toplanmıştır. Encümenimiz haftada bir defa Çarşamba günleri olağan toplantısını yapmak üzere toplanmıştır. Encümenimizde bulunan üyeler özel ilişki içinde oldukları konularda müzakerelerde bulunmamışlardır. Encümen üyelerimiz encümene ait kararların ayrıntılarının incelenmesinden sonra konular hakkında karar verilmiştir. Encümenimizde 2021 yılı içerisinde 76 adet konu görüşülüp karara bağlanmıştır. Seçilmiş encümen üyelerinin huzur hakkı ile ilgili puantajlar tutulmuş, tahakkukları yapılmıştır.

 

          Gelen Evrak

          Belediyemize posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek ilgili birimlere gönderilmektedir.

          Bu dönemde toplam 1222 adet gelen evrak kaydı yapılmış ve ilgili servislere gereği için gönderilmiştir. Belediyemize bu dönem içerisinde 415 adet dilekçe verilmiş olup dilekçeler gereği için ilgili servislere havale edilmiştir.

 

          Giden Evrak

          Belediye Başkanlığımızca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri tamamlanan evraklar, zimmet defterine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte veya elden dağıtımla ilgililere gönderilmektedir. Bu dönemde toplamda tüm birimlerimizce 1088 adet giden evrakın kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

 

          Posta İşlemleri

          Belediyemiz bünyesinde işlemleri tamamlanan evraklar servisimizde toplanarak pullanma işlemleri tamamlanarak postaya verilmektedir.

 

          Personel Özlük İşlemleri

          Belediyemiz bünyesinde çalışan tüm personellerin mali ve sosyal haklarının takibi birimimiz tarafından yapılmaktadır.

 

          Fen İşleri Amirliği 2021 Faaliyet Raporu

 

          01- 10.000 metrekare parke taşı ve bordür döşemesi yapılmıştır.

          02- Teşvikiye Beldesi Revizyon + ilave uygulama imar planı tamamlanmıştır.

          03- Erikli Yaylasında bulunan asma köprü, park ve diğer müştemilatlarla ilgili yenileme çalışmaları yapılmış ve bu yıl 10.000 metrekare otopark alanı ilave edilerek halkımızın hizmetine açılmıştır.

          04- Akıllı saat uygulamasına geçilerek su sarfiyatları kayıt altına alınmıştır.

          05- Bu dönem belediyemiz meydanında bir adet basketbol, voleybol ve çocuk parkı yapımı başlanmış olup inşası tamamlanarak hizmete açılmıştır.

          06- Kum Plaj Mevkiinde 50 metre uzunluğunda mendirek yapımı gerçekleşmiştir.

          07- Dere kenarları yol boyunca 500 adet çam fidesi dikimi yapılmıştır.

          08- Sahil ve köy içerisindeki toplam 10 kilometrelik ulaşım alanında sıcak asfalt uygulamasını gerçekleştirmiştir.

          09- Beldemizde ihtiyaç duyulan 3000 metrekare üzerine 800 kişilik yarı kapalı bir kır düğün salonu yapılmış olup halkımızın hizmete açılmıştır.

          10- Belediyemiz araçlarının tüm periyodik bakım ve onarımları tamamlanmış, çevre temizliği için 100 adet çöp konteynırı alımı yapılmış ve ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimize dağıtılmıştır.

          11- Pandeminin ilk başladığı günden itibaren belediye bütçesi dahilinde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza gıda kolileri dağıtılarak, 50 ’lik kutular halinde maske ve dezenfektan ihtiyaçları tarafımızca karşılanmış olup bu dönemde belde esnafımız ile cadde ve sokaklarımızda dezenfekte çalışmaları uygulanarak Covid 19 tedbirleri alınmıştır.

 

          12- Kum Plaj Mevkiindeki 240 dönüm arazi üzerinde istihdam ve bölgesel gelir sağlayacak olan 30 adet dubleks bungalov ev,120 karavanlık park alanı,632 araçlık otopark, restaurant ve kafateryalar,40 adet yöresel ürün dükkânı, birer adet futbol basketbol voleybol ile tenis sahasından oluşan spor kompleksi, çadır ve kamp alanları, organik meyve-sebze üretim alanı, fuar ve konser alanı (amfi tiyatro) ve yarı olimpik yüzme havuzundan oluşan engelsiz sosyal tesis projesi tamamlanmıştır. Yatırımcı firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.

          13- 1300 metre uzunluğundaki sahil yolu üzerine bisiklet ve yürüyüş yollarından oluşan sahil düzenleme ile peyzaj ve çevre aydınlatma projesi tamamlanmış olup yıl içerisinde ihale sürecine geçilecektir.

          14- Teşvikiye   Belediye Spor Tesislerinin tribün projesi tamamlanmış olup Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından teşviği verilmiştir. İhalesi yapılmıştır.

          15- Belediyemiz meydan ve çevre düzenleme projesi tamamlanmış olup, yeni 18 adet işyeri için 2.227.0000 Milyon Türk Lirası + KDV bütçe ayrılarak yapım ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmıştır.

          16- Belediyemiz ile Bursa Teleferik A.Ş. arasında ortak iştiraklerde bulunularak Erikli Yaylası ile Çifte Şelale arasında elektrikli teleferik yapım projesi görüşmeleri başlamıştır.

          17- Belediye hizmetlerinin devamını sürdürebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir adet damperli kamyon talebinde bulunulmuştur.

          18- Beldemizde bulunan 2400 yıllık Roma Dönemi Antik Su Kemeri temizlik ve restorasyon çalışmaları ile turizme kazandırma projesi belediyemiz ile Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordineli çalışmasıyla devam etmektedir. Yalova İl Özel İdare Başkanlığına Projelendirme sunularak restorasyon amacıyla ilgili bütçe onayı beklenilmektedir.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu

 

Sunuş

          10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41.maddesine dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır. Faaliyet raporu kamu idaresinin, stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkında genel ve mali bilgileri içeren rapordur.

 

A-Misyon ve Vizyon:

          Halka hizmet sunan bir kuruluş olan Teşvikiye Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Servisi Belediyenin hesap verilebilirlik, şeffaflık, güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda nakit giriş-çıkış dengesini geliştirerek yapılmakta olan yatırımları hazırlamak ve daha fazla yatırım yapılmasına imkân sağlamaktır.

 

B-Yetki Görev ve Sorumluluk:

          Birim bünyemizde Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 1 Mali Hizmetler Müdürü,1 Büro İşçisi hizmet vermektedir.

Mali hizmetler Birimi;

          Cari yılın İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesince, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinmeleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe Kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilere toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

 

          Harcama Birimlerince talep edilen bütçe içerisinde ödenek aktarma işlemlerini hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

          Belediyenin gelir ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere ödenmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini üstlenmiştir.

          Müdürlüğümüz Belediye vergilerinin ve Belediye Meclisince karara bağlanan Belediye harçlarının tahakkuk ve tahsillerinin yapılarak Belediye Hizmetlerinde kullanılmasını sağlar.

          Belediyemiz bünyesinde ana sistemini oluşturan Windows XP ve Vista ile çalışan Beyaz otomasyon belediye programı bulunmaktadır. Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmektedir.   

      

Amaç ve Hedefler:

Amaç 1

          Yerel Yönetimlere Gelir bakımından bugüne kadar Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamından belli oranda pay ödenmesi ve ayrıca her ilin ödediği verginin hesaplanarak buna göre bir oran üzerinden pay ayrılmasının bilinmesi nedeni ile vergi-tahsilat girişinin yükselmesi belediyemizin nakit akışını hızlandıracağından belde halkına daha kaliteli hizmet sunulması sağlanacaktır.

 

Hedef 1 – Tüm alacaklarımızın %80 oranında tahsilinin yapılması sağlanacaktır.

 

Amaç 2

          Vatandaşa verilen hizmet ilkelerimizin biri de adil bir belediyecilik olduğundan hizmet alımı sonucu gelen ödeme emirlerinin zamanında istihkak sahiplerine ödenmesi belediyemizin güvenirliliğini arttıracak hizmet kalitemizin Teşvikiye halkı gözünde hesap verilebilirliğini sağlayacaktır.

Amaç 3

          Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Servisi Belediyenin yapmış olduğu veya yapacak olduğu tüm yatırım, hizmet alımı, hizmet yardımları yapılmasında nakit çıkışını takip edip belediyenin ileriye yönelik yatırım yapabilmesi için önünü açarak verimliliği arttırmak

                       

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler;

 

1- Bütçe Uygulama Sonuçlar

 

2021 Mali yılı bütçesi tahmini gideri 5.856.400,00.TL olup, faaliyet dönemi içerisinde 3.500.000,00.-TL ek bütçe ilave edilmiş olup, 2021 yılı bütçesi net bütçe ödenek toplamı 9.356.400,00.TL dir. Cari yıl içinde bütçe gideri toplamı 8.283.224,27.-TL dir.  Gelir-gider bütçe denkliği sağlanmıştır 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında toplam 8.283.224,27.- TL. Harcama yapılmış olup, artan 1.073.175,73.-TL ödenek mali yılın sonunda iptal edilmiştir. Harcama kalemleri itibarı ile yapılan harcamalar toplamı aşağıda çıkarılmıştır.      

BELEDİYE HARCAMALARI:

Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Giderlerimiz

GİDER:

BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK     5.856.400,00.-

EK ÖDENEK                                      3.500.000,00.-

GENEL TOPLAM                               9.356.400,00.-

BÜTÇE GİDER TOPLAMI                8.283.224,27.-

İPTAL EDİLEN ÖDENEK                 1.073.175,73.-

 

 

 

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                               1.143.294,50.-TL   

01.01-PERSONEL   GİDERLER                                                                    552.446,14.-TL

01.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD.                      60.006,32.-TL

01.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                              390.139,15.-TL

01.05-CARİ TRANSFERLER                                                                          74.051,50.-TL

01.07-SERMAYE TRANSFERLERİ                                                               66.651,39.-TL

06-İSKâN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                      7.139.929,77.-TL

06.01-PERSONEL GİDERLERİ                                                                 1.274.673,37.-TL

06.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD                     232.711,04.-TL

06.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                           5.401.668,44.-TL

06.06-SERMAYE GİDERLERİ                                                                     230.876,92 -TL

 

                                     TOPLAM                                                                 8.283.224,27-TL

 

BELEDİYE GELİRLERİ:

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ

 

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN                             5.856.400,00TL

GEÇEN YILDAN DEVİR TAHAKKUKU          3.401.282,34.-TL

2021 YILI TAHAKKUKU                                    9.007.165,92.-TL

TOPLAM TAHAKKUK                                      12.408.448,26.-TL

2021 YILI NET TAHSİLATI                                 8.851.583,69.-TL

GELECEK YILI DEVREDEN TAHAKKUK       3.556.864,57.-TL

 

01-VERGİ GELİRLERİ                                             588.733,53.-TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ      2.329.243,93.-TL

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                   218.750,00.-TL

05-DİĞER GELİRLER                                            4.593.061,94.-TL

06-SERMAYE GELİRLERİ                                    1.121.794,29.-TL                                                                                                        

                                                     TOPLAM              8.851.583,69.-TL

 

2021 Mali Yılı Bütçesinde

 

Emanet İşlemleri

 

            01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile istihkak sahiplerine ödenmek üzere toplam 8.982.735,21-TL. emanete alınmış olup, cari yıl içerisinde 6.510377,43.- TL. İlgili Kurum ve kuruluşlar ile istihkak sahiplerine iade edilmiştir. 2021 yılından 2022 yılına 2.472.457,78 -TL. emanet devretmiştir.

 

          Ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabına devirde dahil olmak üzere belediye borcu 3.351.269,00.-TL, + vergi 1.353,169,00.-TL olmak üzere 4.704.438,00 TL. Borçlar 7326 sayılı kanuna göre yapılandırılmıştır. Ödeme planına uygun olarak ödemeler İller Bankası paylarımızdan her ay düzenli olarak kesilmektedir.

          İller Bankasından çekilen kredi borcu devirde dahil olmak üzere toplam 4.418.958,65.-TL olup, bu tutardan 874.451,73.-TL’sı ödenmiş olup, 3.544.506,92,.-TL  2022 yılına devretmiştir.

          Denizbank tan çekilen kredi borcu 300.000,00.-TL anapara + 85.194,01.-TL faiz = 385.194,01 TL olup, bu tutardan 315.760,71.-TL ödenmiş olup, kalan 69.433,30 -TL 2022 yılına devretmiştir.

 

          Banka İşlemleri.

 

          31.12.2021 tarihinde nakit mevcudumuz Halk Bankasında 0363-07000027 nolu cari hesabımızda 716,11.-TL, 0363-07000044 nolu cari hesabımızda 67.743,91.-TL olmak üzere toplam 68.460,02.-TL, Ziraat bankasında 5001: nolu hesabımızda 32.371,88.-TL, 5005: nolu yapı denetim hesabımızda 8.181,18.-.TL olmak üzere toplam 40.553,06.-TL.-TLdir.Denizbank İller bankası hesabımızda 34.752,56.TL, Denizbank Kredi hesabı 10.706,39.-TL olmak üzere toplam 45.488,95.-TL. Her üç bankada genel toplam 154.502,03.-TL dir Nakit mevcudumuzun tamamı 2022 mali yılına devretmiştir.

Gelir Emlak Şefliği 2021 Yılı Faaliyet Raporu

 

          1.    Emlak ve Çevre Temizlik borçlarını ödemeyen Mükelleflere ödeme emri tebliği yapılmıştır.

          2.    İcra Müdürlüğünden gönderilen yazılara cevap verilmiştir.

          3.    Aylık gönderilen Bilgi formalarında satın alıp emlak beyanının vermeyen mükelleflere beyana çağrı yapılmıştır.

          4.    Satış yapmak isteyen mükelleflere emlak beyan değeri verilmektedir.

          5.    2022 sayılı yasa gereği yaşlılık aylığı formlarına cevap verilmektedir.

          6.    Genel Sağlık Sigortası, Asker aylığı formlarına cevap verilmektedir.

          7.    Diğer resmî kurumlardan gelen yazılara cevap verilmektedir.

          8.    2021 yılı İlan-Reklam Vergileri beyannameleri tahakkuk ve tahsilatları yapılmıştır.

          9.    Mülkiyeti Belediyemize ait değişik yerlerdeki kirada bulunan gayrimenkul işyerlerinin kira tahsilatları yapılmıştır. Belediye meclisi ve komisyonları ile 2022 yılı Bütçesi hazırlanmıştır.

          10.  2022 yılında uygulanacak gelir tarifesi komisyonuyla beraber hazırlanarak yapılan değerlendirmeler Belediyemiz Meclisine sunularak 2022 yılı ücret tarifesi karara bağlanmıştır.

          11.  Servisimizde 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirlerimiz Nakit Tahsilat 1.897.427,23-TL. Banka Havalesi Tahsilatı 1.488.651,32-TL. Posta Çeki Tahsilatı 1.098,55-TL. Kredi Kartı Tahsilatı 12.923,41-TL. olup, gelirlerimizin toplamı 3.400.100,39-TL dir.

          12.  Beldemizde İşyeri açmak isteyenlerin talepleri incelenerek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları birimimiz tarafından verilmiş ve kontrolleri yapılmıştır. Bu dönemde 11 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

          13.  Belediyemiz Sular İdaresi Şefliğinde 2021 yılı Aktif ve Pasif olarak 2294 adet su abonesine ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmıştır. 05.07.2019 tarih ve 55 numaralı meclis kararıyla akıllı su sayaçları (Ön ödemeli elektronik su sayaçları) sistemine geçilmiş, meclis kararı tarihinden sonra 781 adet ön ödemeli elektronik sayaç aboneliği yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Zabıta Birimi 2021 Yılı Faaliyet Raporu

 

          1.    2021 yılında beldemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiş, kontrollerimiz esnasında tespit edilen noksanlıklar takip edilerek giderilmeye çalışılmıştır.

          2.     Zabıta teşkilatı olarak, beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu, belediyemiz yetkili organlarının bu amaçla almış olduğu kararlar ve vermiş oldukları emir ve direktifler doğrultusunda yürütülmesini sağlamış, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alınarak, halkımızın ve esnafımızın sıkıntılarına diyalog yolu ile çareler aranmış ve çözüm yoluna gidilmiştir.

          3.    Belediyemiz birimleri tarafından çıkarılan tebliğler yerlerine zamanında ulaşması sağlanmıştır.

          4.    Beldemizdeki Pazar yeri düzenli olarak denetlenmiş herhangi bir aksaklığa meydan verilmemiştir.

          5.    Beldemiz genelinde terazi ile çalışan esnaflardan 1’inin terazilerinin ölçü ve tartılarının beyannameleri alınmış, Çınarcık Belediyesi Ölçü Tartı Birimi ile kontrolleri yapılmıştır. Beldemiz cadde ve sokakları düzenli olarak denetlenerek genel temizliğe uymayanlar uyarılmış ve gerekli işlemler yapılmıştır.

          6.    Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızdan gelen ilan işlemleri yapılmış ilan tutanakları düzenlenerek dosyasına kaldırılmıştır.

          7.    Başıboş ve sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmakta ve Çınarcık Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ile koordine kurularak başıboş ve sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili işlemler yürütülmektedir.

          8.    Yaz mevsiminde insan sağlığını tehdit eden zararlı haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları Fen İşleri personeli tarafından yürütülmekte ve tarafımızca kontrolleri yapılmaktadır.

          9.    4077 sayılı yasa gereği fiyat listesi ve etiket koyma zorunluluğu olan işyerlerinin denetimleri sürdürülmektedir.

          10.  Kurumumuzdan “Asker Aile Yardımı” alma talebinde bulunulması halinde şahısların adresinde uygunluk araştırmalarının yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır. (2021 yılı içerisinde belediyemize müracaat yapılmamıştır.)

          11.  Zabıta Müdürlüğü ve İmar İşleri Müdürlüğü birlikte inşaat kontrollerine periyodik olarak devam edilmektedir. (Belediye Encümeninin 13,15 ve 29 sayılı kararları ile toplam 39.864,77 TL. idari para cezası uygulanmıştır.

          12.  Belediyemiz Gelir Şefliğine İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı talebinde bulunan vatandaşların İşyerleri müşterek olarak incelenmekte gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolleri yapılmaktadır. (2021 yılı içerisinde 11 adet İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

          13.  Bölgemizde faaliyet gösteren ve Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadığı tespit edilen Karşıyaka Mahallesi Armutlu Caddesi No:2/2/A adresinde bulunan kahvene mühürlenmiş olup Belediye Encümenince 01.09.2021 tarih ve 58 numaralı karar ile PVSK’nun ilgili maddelerine istinaden toplamda 2.436 TL. idari para cezası verilmiştir.

          14.  Bölgemizde faaliyet gösteren ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadığı tespit edilen iş yeri ile ilgili su sporları vasıtaları faaliyetten men edilerek Belediye Encümenince 01.09.2021 tarih ve 57 numaralı karar ile PVSK’nun ilgili maddelerine istinaden toplamda 4.872 TL. idari para cezası verilmiştir. Aynı Encümen Kararına istinaden su sporları vasıtaları ilgili şahıslara teslim edilmiştir.

          15.  Gürültü yönetmeliğine aykırı faaliyetler ve işyerlerinin açılış kapanış saatlerinin denetimleri yapılmıştır.

          16.  Cadde ve sokak tabelaları birimimiz koordinesinde yerlerine konulmuştur.

          17. Beldemizde arızalı sokak aydınlatma lambalarının tespiti ve UEDAŞ İşletme Şefliği arıza giderme personelleriyle birlikte aksaklıkların onarılması periyodik olarak devam etmektedirler.

          18.  Birimimizi ilgilendirilen yazışmalar düzenli ve zamanında yapılmıştır.

          19.  Koronavirüs salgını nedeniyle beldemizde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın gıda, ilaç vb. ihtiyaçları karşılanmış olup, maske ve eldiven dağıtımları yapılmış ve yardım kolileri dağıtılmıştır.

          20.  2021 yılı içerisinde birimimiz tarafından 22 adet evlendirme işlemi yapılmıştır.

 

IV -KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ:

 

          A. Üstünlükler: Deneyimli personel kadrosunun olması.

 

          B. Zayıflıklar: Belediyemiz araç gereç, personel ve mali imkanları hepimizin malumu, personel alımı norm kadro dahilinde ve bütçemize bağlıdır. Aynı şekilde araç gereç alımı da mali imkanlarımıza bağlı olup; hizmetlerimiz için gelirlerimizin arttırılması gerekmektedir.

 

          C. Değerlendirme: Belediye gelirlerinden Emlak Vergisi'nin beyana dayalı olarak sürekli artmıştır, İçme suyu aboneliklerinde önceki yıllara göre artış sağlanmış olup bu sayede hem su kullanımı önlenmekte hem de Çevre Temizlik Vergisi de arttığı gözlenmiştir. Proje üretilerek Bakanlıkların ilgili fonlarından maddi kaynak arama çalışmaları sağlanmıştır. Özellikle yaz sezonu süresince, yerleşik nüfusumuza tahakkuk eden İller Bankası payı ile çok daha fazla insanımıza hizmet sunulmaktadır.

 

V- ÖNDERİ VE TEDBİRLER

 

          Belediyemizde tasarruf tedbirlerini son aşamasına kadar uygulamasının yanında kişi başına düşen milli gelir paylarının artırılması, yeni gelir kaynaklarının aranması ve Belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürebilmek.

 

          Diğer belediyelere nazaran, hizmet alanı ve nüfus oranı nispetinde, kısıtlı imkân ve bütçesiyle hizmet vermekte olan belediyemizin 2021 yılını kapsayan faaliyet raporunu meclisimize arz ederim.

 

EKLER

 

1. Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı (1 Adet)

2. Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı (1 Adet)

3. Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı (1 Adet)

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                           Saygılarımla

 

                                                                                                                Mustafa NURTEN

                                                                                               Teşvikiye Belediye Başkanı

 

                                                                                                           25.03.2021

TEŞVİKİYE BELEDİYESİ 2020 YILI FAALİYET RAPORU

               BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesine göre 2020 yılı faaliyet raporu hazırlanmış ve meclise sunulmuştur.

l-) GENEL BİLGİLER ;

A) Misyon ve Vizyon ;

Teşvikiye Belediyemizin misyon ve vizyonu, Kanunların vermiş olduğu yetkiler dahilinde, halkımızın medeni ve müşterek tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve halkımıza hizmet etmektir. Bu amaç ve çalışmalar ile beldemiz halkının ve gelecek nesillere daha güzel, yaşanabilir ve diğer beldelerden daha refah bir yaşam sunmak, daha temiz, düzenli yerleşim alanları yaratmak, Teşvikiye beldesini tanıtıp, nezih, özel ve tercih edilen bir belde haline getirmektir. Sosyal hayatın sorunsuz yaşanabildiği, tüm medeni ve müşterek ihtiyaçları giderilmiş bir yerleşim haline getirmektir.

B) Yetki Görev ve Sorumluluklar;

                  Yetki, görev ve sorumluluklarımız, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilmiş bulunan yetki görev sorumluluklarla sınırlıdır.                 

C) İdareye İlişkin Bilgiler;

                   1999 yılında Belediye statüsüne kavuşmuştur. 2018 yılı nüfus verileri  2.204, 2019 yılı nüfusumuz 2.780 ve en son 2020 yılı nüfus verileri ise 2.726 dır. Bu nüfus verilerine göre Belediye Meclisimiz 1 başkan, 9 meclis üyesinden, Belediye Encümenimiz; 1 Başkan 2 meclis üyesi 2  personel olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. 

                   Belediyemiz hizmet birimleri; Yazı İşleri, Hesap İşleri, Fen Amirliği ve Zabıta birimlerinden oluşturulmuştur. Belediyemizde 7 kadrolu işçi, 18 adet şirket işçisi, 5 adet  tam zamanlı sözleşmeli personel ve 3 memur görev yapmaktadır. 2020 yılı içerisinde 2 kadrolu işçi emekliye ayrılmış ve 1 memur istifa etmek suretiyle görevinden ayrılmıştır.

                   Belediyemiz birimlerinin tamamında bilgisayar ve internet erişimi mevcut olup; bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır.

                   Belediyemiz imkanları dahilinde halkımıza tüm hizmetleri sunulmaktadır.

                   Belediyemiz üst yöneticisi Belediye Başkanı, birimlerin birim amirleridir. İç Denetim Birim Amirleri tarafından yapılmaktadır. 

ll- AMAÇ VE HEDEF;

                     Belediye hizmetlerini kusursuz ve eksiksiz yerine getirmek, Beldemiz insanına yardımcı olmak, beldemize hizmet etmek tek amacımızdır.   

lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER;

 

 1. Faaliyet ve Mali Bilgileri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET RAPORU

Personel Durumu     :

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü biriminin görevleri Yazı İşleri Müdür V. ve 1 sözleşmeli personel eliyle yürütülmektedir.

Faaliyet Şeması         :

-Meclis Faaliyetleri

-Encümen Faaliyetleri

-Gelen Evrak

-Giden Evrak

-İdari İşler  

-Periyodik Evraklar

-Posta İşlemleri

-Personel Özlük İşlemleri.

Meclis                         :

Belediyemiz meclisi 2020 yılı içerisinde 9 kez olağan, 3 kez de olağanüstü meclis toplantısını yaparak 60 adet konuyu karara bağlamıştır. Meclis üyelerimizin adreslerine yasal süreler içerisinde Meclis gündemlerimiz gönderilmiş ve Belediye ses yayın cihazı ile ilan panosunda meclisle ilgili gerekli ilanlar yapılmıştır. Meclis toplantılarımız halkımıza açık olarak yapılmıştır. Belediye Meclisimizin görüşmeleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından çözümlenmiş ve bu tutanaklar Başkan ve katipler tarafından imzalanmıştır. Meclis toplantılarımız da alınan kararlar yazım ve imza aşamasından sonra ilgili makam ve birimlere gönderilmiştir. Onay makamına ayrıca onaylanması için gönderilmiştir.

 

Encümen                   :

            Encümenimiz Belediye Başkanının başkanlığında toplanmıştır. Encümenimizin toplantı günleri; işlerin, evrakların yoğunluğuna göre önceden tespit edilmiş ve muntazam olarak toplanmıştır. Encümenimiz haftada bir defa Çarşamba günleri olağan toplantısını yapmak üzere toplanmıştır. Encümenimizde bulunan üyeler özel ilişki içinde oldukları konularda müzakerelerde bulunmamışlardır. Encümen üyelerimiz encümene ait kararların ayrıntılarının incelenmesinden sonra konular hakkında karar verilmiştir. Encümenimizde 1 yıllık süre içerisinde 82 adet konu görüşülüp karara bağlanmıştır. Seçilmiş encümen üyelerinin huzur hakkı ile ilgili puantajlar tutulmuş, tahakkukları yapılmıştır.

Gelen Evrak              :

Belediyemize posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip  bir sayı  verilerek  ilgili  birimlere  gönderilmektedir. Bu dönemde 

Toplam 1520 adet gelen evrak kaydı yapılmış ve ilgili servislere gereği için gönderilmiştir. Belediyemize bu dönem içerisinde 366 adet dilekçe verilmiş olup dilekçeler gereği için ilgili servislere havale edilmiştir.

Giden Evrak             :

Belediye Başkanlığımızca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri tamamlanan evraklar, zimmet defterine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte veya elden dağıtımla ilgililere gönderilmektedir. Bu dönemde toplamda tüm birimlerimizce 1103 adet giden evrakın kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

Posta İşlemleri           :

Belediyemiz bünyesinde işlemleri tamamlanan evraklar servisimizde toplanarak pullanma işlemleri tamamlanarak postaya verilmektedir.

            Personel Özlük İşlemleri: Belediyemiz bünyesinde çalışan tüm personellerin mali ve sosyal haklarının takibi birimimiz tarafından yapılmaktadır.

           

            FEN İŞLERİ AMİRLİĞİ 2020 FAALİYET RAPORU

 

 1. Yalova İli,Çınarcık İlçesi ,Teşvikiye Belediyesi’nin 06.11.2020 tarih ve 52 sayılı meclis kararıyla onaylanarak kesinleşen Teşvikiye (YALOVA) Revizyon + İlave Uygulama İmar planı tamamlanarak Yalova Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne dosya halinde iletildi.
 2. Armutlu Caddesi  Parketaş  kaldırım, asfalt yapımı ve aydınlatma yapıldı.
 3. İstiklal Mahallesi parkeleme çalışması yapıldı, Uedaş ile yapılan görüşmeler neticesinde elektrik direk ve trafoları imar planımızda daha uygun olacak olarak planladığımız yerine aktarma çalışmaları yapıldı.
 4. Cumhuriyet Mahallesinde,İstiklal Mahallesinde 2020 yılı içerisinde 15.000 m2 parke taş yol yapımı çalışmaları yapıldı. 2021 yılı için 15.000 m2 parke taş döşeme planlaması yapıldı.
 5. DSİ bölge müdürlüğüyle irtibata geçilerek ihtiyaç duyulan beldemiz dere ıslah çalışmaları başlatıldı.
 6. Arıtma tesisi ile beldemize gelen temiz suların evlere bağlantı çalışmalarına devam edilerek beldemiz yaşam kalitesi artırma çalışmalarına devam edildi.
 7. Yeni yapılaşma olan yerlerde oluşan yollarda  kanalizasyon hatları yapımına devam edildi.
 8. Teşvikiye Beldesi Meydan Düzenleme Çalışmaları için projeler hazırlanmış olup, Teşvikiye Belediyesi’nin 06.11.2020 tarih ve 52 sayılı meclis kararıyla onaylanarak kesinleşen Teşvikiye (YALOVA) Revizyon + İlave Uygulama İmar planına uygun olarak ihale edilerek uygulama çalışmaları başlatıldı.
 9. Belediyemize ait araçların bakım ve onarımı ihtiyaç duyulduğu zamanlarda hizmete devam etmesi gerçekleştirildi.
 10. Belediyemizin toplam araç sayısı 10 adet , 1 adet Pick-Up, 1 adet Kepçe, 1 adet Traktör, 1 adet Otobüs, 1 adet cenaze aracı, 1 adet Kuka, 2 adet büyük çöp aracı, 1 adet küçük çöp aracı ve 1 adet Kamyon iken ,1 adet kepçe daha hizmete kazandırıldı ve faaliyete geçirildi..
 11. Fen İşleri Amirliğimizce  Teşvikiye (YALOVA) Revizyon + İlave Uygulama İmar planına uygun olarak  yapılaşma için Teşvikiye Plan Notları güncellendi. Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemelerine devam edildi.
 12. Mera Yeri ve Köy Harman Yeri olan 221 ada 1 parsel 94720 m2 ve 222 ada 1 parsel 45780 m2 olan, toplam 140500 m2 yerler Teşvikiye Belediyesi’nin 06.11.2020 tarih ve 52 sayılı meclis kararıyla onaylanarak kesinleşen Teşvikiye (YALOVA) Revizyon + İlave Uygulama İmar planının içerisine alındı.
 13. Geçen dönemde ihale edilen taksi plakaları ile ilgili, Üniversite raporunun tamamlanmasıyla, Çevre İl Müdürlüğü ve Trafik İl ve İlçe Müdürlüklerinden gerekli evraklar temin edilerek taksi plakaları ihale edildi.
 14. Erikli Yaylasında bulunan asma köprü, bank, çocuk parkı, ve diğer müştemilat ile ilgili yenileme çalışmaları yapıldı.Erikli yaylasında belirlenmiş alan üzerinde daha iyi hizmet erecek şekilde plan güncellemesi çalışması başlatıldı.
 15. Erikli Yaylasında 33 dönüm Mesire Yeri olarak bilinen yerin 10 dönümlük kısmı belediye tarafından otopark olarak işletilmesine karar verilmiş olup, çalışmalara devam edildi..
 16. Yayla yollarının İl Özel İdare tarafından bozuk yerlerine tadilat asfaltlama çalışmasına devam edildi.
 17. Akıllı saat uygulama işlemlerine meclis kararı alınarak uygulamaya devam edilerek su sarfiyatının kayıt altına alınmasına devam edildi.
 18. Kum Plaj mevkiindeki 240 dönüm arazinin beldemizin vatandaşlarına istihdam sağlayacak ve büyük ölçüde gelir elde edeceğimiz şekilde kullanılması yönünde çeşitli yeni projelendirme kararı alınarak gelişme planı revize çalışmaları yapıldı. Onaylanmasına  müteakiben uygulamaya geçilecek şekilde çalışmalar başlatıldı.
 19. Belediyemiz personellerinden 3 memur, 5 sözleşmeli memur, 7 kadrolu işçi ,19 sözleşmeli işçi olarak güncellenerek hizmet kalitesi arttırıldı.
 20. Belediye sınırlarımız içerisinde arsa ve arazi düzenlemeleri çerçevesinde imar uygulamaları yapıldı. 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ:

     10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41.maddesine dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır. Faaliyet raporu kamu idaresinin, stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkında genel ve mali bilgileri içeren rapordur.

A-MİSYON VE VİZYON:

     Halka hizmet sunan bir kuruluş olan Teşvikiye Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Servisi Belediyenin hesap verilebilirlik, şeffaflık, güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda nakit giriş-çıkış dengesini geliştirerek yapılmakta olan yatırımları hazırlamak ve daha fazla yatırım yapılmasına imkân sağlamaktır.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK:

     Birim bünyemizde Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 1 Mali Hizmetler Müdürü,1 Büro İşçisi hizmet vermektedir.

Mali hizmetler Birimi;

       Cari yılın İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesince, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinmeleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe Kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilere toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

 Harcama Birimlerince talep edilen bütçe içerisinde ödenek aktarma işlemlerini hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

Belediyenin gelir ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere ödenmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini üstlenmiştir.

Müdürlüğümüz Belediye vergilerinin ve Belediye Meclisince karara bağlanan Belediye harçlarının tahakkuk ve tahsillerinin yapılarak Belediye Hizmetlerinde kullanılmasını sağlar.

Belediyemiz bünyesinde ana sistemini oluşturan Windows XP ve Vista ile çalışan Beyaz otomasyon belediye programı bulunmaktadır. Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmektedir.           

AMAÇ VE HEDEFLER:

AMAÇ 1

   Yerel Yönetimlere Gelir bakımından bugüne kadar Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamından belli oranda pay ödenmesi ve ayrıca her ilin ödediği verginin hesaplanarak buna göre bir oran üzerinden pay ayrılmasının bilinmesi nedeni ile vergi-tahsilat girişinin yükselmesi belediyemizin nakit akışını hızlandıracağından belde halkına daha kaliteli hizmet sunulması sağlanacaktır.

 HEDEF 1 – Tüm alacaklarımızın %80 oranında tahsilinin yapılması sağlanacaktır.

AMAÇ 2-Vatandaşa verilen hizmet ilkelerimizin biri de adil bir belediyecilik olduğundan hizmet alımı sonucu gelen ödeme emirlerinin zamanında istihkak sahiplerine ödenmesi belediyemizin güvenirliliğini arttıracak hizmet kalitemizin Teşvikiye halkı gözünde hesap verilebilirliğini sağlayacaktır.

AMAÇ 3-Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Servisi Belediyenin yapmış olduğu veya yapacak olduğu tüm yatırım, hizmet alımı, hizmet yardımları yapılmasında nakit çıkışını takip edip belediyenin ileriye yönelik yatırım yapabilmesi için önünü açarak verimliliği arttırmak                                   

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER;

1-)BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR:

2020 Mali yılı bütçesi tahmini gideri 5.324.000,00.TL olup, faaliyet dönemi içerisinde 2.700.000,00.-TL ek bütçe ilave edilmiş olup,2020 yılı bütçesi net bütçe ödenek toplamı 8.024000,00.TL dir. Cari yıl içinde bütçe gideri toplamı 7.901.163,95.-TL dir.  Gelir-gider bütçe denkliği sağlanmıştır 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında toplam 7.901.163,95.- TL. Harcama yapılmış olup, artan 122.836,05.-TL ödenek mali yılın sonunda iptal edilmiştir. harcama kalemleri itibarı ile yapılan harcamalar toplamı aşağıda çıkarılmıştır.      

.            

BELEDİYE HARCAMALARI:

 

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GİDERLERİMİZ

 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                               972.540,89.-TL   

01.01-PERSONEL   GİDERLER                                                                  552.601,27.-TL

01.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD.                    44.519,23.-TL

01.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                             249.536,49.-TL

01.05-CARİ TRANSFERLER                                                                           9.641,82.-TL

01.07-SERMAYE TRANSFERLERİ                                                            116.243,10.-TL

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                    6.928.523,06.-TL

06.01-PERSONEL GİDERLERİ                                                                 1.342.290,51.-TL

06.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD                     224.639,32.-TL

06.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                           3.262.008.14.-TL

06.06-SERMAYE GİDERLERİ                                                                  2.099.685,09.TL

 

                                     TOPLAM                                                              7.901.163,95.-TL

                                   

BELEDİYE GELİRLERİ:

 

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ

 

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN                           5.324.000,00.-TL

GEÇEN YILDAN DEVİR TAHAKKUKU           1.862.300,33.-TL

2020 YILI TAHAKKUKU                                   10.202.495,20.-TL

TOPLAM TAHAKKUK                                      12.061.535,10.-TL

2020 YILI NET TAHSİLATI                                8.646.344,17.-TL

GELECEK YILI DEVREDEN TAHAKKUK       1.079.184,19.-TL

01-VERGİ GELİRLERİ                                                              833.849,20.-TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                       3.651.605,42.-TL

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                    581.804,38.-TL

05-DİĞER GELİRLER                                                            3.464.493,36.-TL

06-SERMAYE GELİRLERİ                                                    1.193.776,00.-TL                                                                                                        

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER              1.080.630,76.-TL

                                                               TOPLAM                 8.646.344,17.-TL

                                                                                                                       

2020 Mali Yılı Bütçesinde :

EMANET İŞLEMLERİ

01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile istihkak sahiplerine ödenmek üzere toplam 9.445.718,89-TL. emanete alınmış olup,6.309.944,30.- TL. İlgili Kurum ve kuruluşlar ile istihkak sahiplerine iade edilmiştir. 2020 yılından 2021 yılına 3.135.774,50.-TL. emanet devretmiştir.

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabına devirde dahil olmak üzere belediye borcu 3.830.040.,94.-TL, dir.  Borçlar 7256 sayılı kanuna göre yapılandırılmıştır. Ödeme planına uygun olarak ödemelerin yapılması için gerekli itina gösterilecektir.

-İller Bankasından çekilen kredi borcu devirde dahil olmak üzere toplam 5070.786,47.-TL olup, bu tutardan 651.830,82.-TL’sı ödenmiş olup 4.418.958,65,.-TL  2021 yılına devretmiştir.

-Denizbank tan çekilen kredi borcu 300.000,00.-TL anapara + 85.194,01 faiz = 385.194,01 olup, bu tutardan 214.116,60.-TL ödenmiş olup, 171.077,37.-TL 2021 yılına devretmiştir.

BANKA İŞLEMLERİ.

31.12.2020 tarihinde nakit mevcudumuz Halk Bankasında 0363-07000027 nolu cari hesabımızda 684,03.-TL, 0363-07000044 nolu cari hesabımızda 250.681,30.-TL olmak üzere toplam 251.363,33.-TL, Ziraat bankasında 5001: nolu hesabımızda 9.532,92.-TL, 5005: nolu yapı denetim hesabımızda 6.948,66.-.TL olmak üzere toplam 16.481,50.-TL.-TLdir.Denizbank İllerbankası hesabımızda.4.391,90.TL Her üç bankada genel toplam 272.236,70.-TL dir Nakit mevcudumuzun tamamı 2021 mali yılına devretmiştir.

             EMLAK ŞEFLİĞİ 2020 YILI FAALİYET RAPORU

Emlak ve Çevre Temizlik borçlarını ödemeyen Mükelleflere ödeme emri tebliği yapılmıştır.

İcra Müdürlüğünden gönderilen yazılara cevap verilmiştir.

Aylık gönderilen Bilgi formalarında satın alıp emlak beyanının vermeyen mükelleflere beyana çağrı yapılmıştır.

Satış yapmak isteyen mükelleflere emlak beyan değeri verilmektedir.

2022 sayılı yasa gereği yaşlılık aylığı formlarına cevap verilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası, Asker aylığı formlarına cevap verilmektedir.

Diğer resmî kurumlardan gelen yazılara cevap verilmektedir.

2020 yılı İlan-Reklam Vergileri beyannameleri tahakkuk ve tahsilatları yapılmıştır.

Mülkiyeti Belediyemize ait değişik yerlerdeki kirada bulunan gayrimenkul işyerlerinin kira tahsilatları yapılmıştır. Belediye meclisi ve komisyonları ile 2021 yılı Bütçesi hazırlanmıştır.

2021 yılında uygulanacak gelir tarifesi komisyonuyla beraber hazırlanarak yapılan değerlendirmeler Belediyemiz Meclisine sunularak 2020 yılı ücret tarifesi karara bağlanmıştır.

 Servisimizde 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirlerimiz Nakit Tahsilat 1.333.950,91-TL. Banka Havalesi Tahsilatı 1.715.959,42-TL. Posta Çeki Tahsilatı 839,09-TL. olup, gelirlerimizin toplamı 3.050.749,42-TL dir.

 Beldemizde İşyeri açmak isteyenlerin talepleri incelenerek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları birimimiz tarafından verilmiş ve kontrolleri yapılmıştır. Bu dönemde 11 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Belediyemiz Sular İdaresi Şefliğinde 2020 yılı Aktif ve Pasif olarak 1811 adet su abonesine ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmıştır. 05.07.2019 tarih ve 55 numaralı meclis kararıyla akıllı su sayaçları ( Ön ödemeli elektronik su sayaçları) sistemine geçilmiş, meclis kararı tarihinden sonra 2020 yılı içerisinde 374 adet ön ödemeli elektronik sayaç aboneliği yapılmıştır.

ZABITA BİRİMİ 2020 YILI FAALİYET RAPORU                                                                                                            

             2020 yılında beldemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiş, kontrollerimiz esnasında tespit edilen noksanlıklar takip edilerek giderilmeye çalışılmıştır.

             Zabıta teşkilatı olarak, beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu, belediyemiz yetkili organlarının bu amaçla almış olduğu kararlar ve vermiş oldukları emir ve direktifler doğrultusunda yürütülmesini sağlamış, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alınarak, halkımızın ve esnafımızın sıkıntılarına diyalog yolu ile çareler aranmış ve  çözüm yoluna gidilmiştir.

Belediyemiz birimleri tarafından çıkarılan tebliğler yerlerine zamanında ulaşması sağlanmıştır.

Beldemizdeki Pazar yeri düzenli olarak denetlenmiş herhangi bir aksaklığa meydan verilmemiştir.

Beldemiz genelinde terazi ile çalışan esnafların 2019 yılında muayeneleri yapıldığından 2020 yılında terazilerinin ölçü ve tartılarının kontrolleri yapılmamıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızdan gelen ilan işlemleri yapılmış ilan tutanakları düzenlenerek dosyasına kaldırılmıştır.

           Başıboş ve sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmakta ve Çınarcık Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ile koordine kurularak başıboş ve sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili işlemler yürütülmektedir.

            Yaz mevsiminde insan sağlığını tehdit eden zararlı haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları Fen İşleri personeli tarafından yürütülmekte ve tarafımızca kontrolleri yapılmaktadır.

            4077 sayılı yasa gereği fiyat listesi ve etiket koyma zorunluluğu olan işyerlerinin denetimleri sürdürülmektedir.

            Kurumumuzdan “Asker Aile Yardımı” alma talebinde bulunulması halinde şahısların adresinde uygunluk araştırmalarının yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır. (2020 yılı içerisinde belediyemize müracaat yapılmamıştır.)

            Zabıta Müdürlüğü ve İmar İşleri Müdürlüğü birlikte inşaat kontrollerine periyodik olarak devam edilmektedir. (04.11.2020 tarih ve 24,45,46,47,48,49,61,62,63,64,65 sayılı Encümen Kararları ile toplam 190.162,84 TL. idari para cezası uygulanmıştır.)

           Belediyemiz Gelir Şefliğine İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı   talebinde bulunan vatandaşların İşyerleri müşterek olarak incelenmekte gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolleri yapılmaktadır. (2020 yılı içerisinde 11 adet İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Bölgemizde faaliyet gösteren muhtelif işletmeler hakkında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tanzim edilen tutanaklar tarafımızca Belediye Encümenine sevk edilmiş olup 05.01.2020 tarih ve 2 numaralı encümen kararı ile PVSK’nun ilgili maddelerine istinaden toplamda 7.288 TL. idari para cezası verilmiştir.

Çınarcık Kaymakamlık Makamının 14.01.2020 tarih ve 289 sayılı yazısı gereği 4207 Sayılı Kanuna muhalefetten Özcan Kamping isimli iş yerinin restoran kısmı 10 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir.

Teşvikiye Belediye Başkanlığının 2019/44 nolu Encümen Kararı ile İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı iptal edilen ve Bursa 1. İdare Mahkemesinin 2019/1151 Esas nolu kararı gereği 21.07.2020 tarihinde Oksijen Çay Bahçesi isimli iş yeri tarafımızdan mühürlenerek faaliyetten men edildiği, bahse konu iş yerinin mühürleri bozarak faaliyete devam etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek olarak 05.08.2020 tarihinde tekrar  mühürlendiği ancak tekrar mühürleri bozarak faaliyete devam edilmesi üzerine 20.08.2020 tarihinde tekrardan mühürlenerek faaliyetten men edildiği

Teşvikiye Beldesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan taksi durağının mühürlerinin açılması ile ilgili alınan 07.10.2020 tarih ve 57 sayılı Encümen Kararı ile mühürlerinin açıldığı

 Gürültü yönetmeliğine aykırı faaliyetler ve işyerlerinin açılış kapanış saatlerinin denetimleri yapılmıştır.

Cadde ve sokak tabelaları birimimiz koordinesinde yerlerine konulmuştur.

Beldemizde arızalı sokak aydınlatma lambalarının tespiti ve UEDAŞ İşletme Şefliği arıza giderme personelleriyle birlikte aksaklıkların onarılması periyodik olarak devam etmektedirler.

Birimimizi ilgilendirilen yazışmalar düzenli ve zamanında yapılmıştır.

Koronavirüs salgını nedeniyle beldemizde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın gıda, ilaç vb. ihtiyaçları karşılanmış olup, maske ve eldiven dağıtımları yapılmış ve yardım kolileri dağıtılmıştır.

2020 yılı içerisinde birimimiz tarafından 11 adet evlendirme işlemi yapılmıştır.

IV -KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ:

Belediyemiz araç gereç, personel ve mali imkanları hepimizin malumu, personel alımı norm kadro dahilinde ve bütçemize bağlıdır. Aynı şekilde araç gereç alımı da mali imkanlarımıza bağlı olup; hizmetlerimiz için gelirlerimizin arttırılması gerekmektedir. Belediyemiz tasarruf tedbirlerini son aşamasına kadar uygulamasının yanında gelirlerinin arttırılması için gerekli çalışmaları da yapmaktadır. 

Özellikle yaz sezonu süresince, yerleşik nüfusumuza tahakkuk eden İller Bankası payı ile çok daha fazla insanımıza hizmet sunulmaktadır.

 

Diğer belediyelere nazaran, hizmet alanı ve nüfus oranı nispetinde, kısıtlı imkân ve bütçesiyle hizmet vermekte olan belediyemizin 2020 yılını kapsayan faaliyet raporunu meclisimize arz ederim.

KARAR:Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından meclise havale edilen, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi gereğince hazırlanan “Teşvikiye Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun” Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınıza arz ederim denilmekte olup,

5393 sayılı belediye kanunu ‘’Faaliyet Raporu’’ başlıklı 56’ncı maddesi gereğince Teşvikiye Belediye Meclisinin 02 Nisan 2021 tarihli Nisan dönemi toplantısında, Meclis Birinci Başkanvekili Kadir YURDDAŞ Başkanlığında yapılan görüşmeler ve yapılan işari oylama neticesinde; Teşvikiye Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun yeterli olduğuna ve hazırlandığı şekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

TEŞVİKİYE BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET RAPORU

               BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre 2019 yılı faaliyet raporu hazırlanmış ve meclise sunulmuştur.

 

l-) GENEL BİLGİLER ;

A) Misyon ve Vizyon ;

Teşvikiye Belediyemizin misyon ve vizyonu, Kanunların vermiş olduğu yetkiler dahilinde, halkımızın medeni ve müşterek tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve halkımıza hizmet etmektir. Bu amaç ve çalışmalar ile beldemiz halkının ve gelecek nesillere daha güzel, yaşanabilir ve diğer beldelerden daha refah bir yaşam sunmak, daha temiz, düzenli yerleşim alanları yaratmak, Teşvikiye beldesini tanıtıp, nezih, özel ve tercih edilen bir belde haline getirmektir. Sosyal hayatın sorunsuz yaşanabildiği, tüm medeni ve müşterek ihtiyaçları giderilmiş bir yerleşim haline getirmektir.

B) Yetki Görev ve Sorumluluklar;

                  Yetki, görev ve sorumluluklarımız, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilmiş bulunan yetki görev sorumluluklarla sınırlıdır.                 

 

C) İdareye İlişkin Bilgiler;

                   1999 yılında Belediye statüsüne kavuşmuştur. 2018 yılı nüfus verileri  2.204 ve en son 2019 yılı kesin olmayan verilere göre de nüfusumuz 2.780 dir . Bu nüfus verilerine göre Belediye Meclisimiz 1 başkan, 9 meclis üyesinden, Belediye Encümenimiz; 1 Başkan 2 meclis üyesi 2  personel olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. 

                   Belediyemiz hizmet birimleri; Yazı İşleri, Hesap İşleri, Fen Amirliği ve Zabıta birimlerinden oluşturulmuştur. Belediyemizde 10 kadrolu işçi, 7 adet şirket işçisi, 4 adet  tam zamanlı sözleşmeli personel ve 4 memur görev yapmaktadır.

                   Belediyemiz birimlerinin tamamında bilgisayar ve internet erişimi mevcut olup; bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır.

                   Belediyemiz imkanları dahilinde halkımıza tüm hizmetleri sunulmaktadır.

                   Belediyemiz üst yöneticisi Belediye Başkanı, birimlerin birim amirleridir. İç Denetim Birim Amirleri tarafından yapılmaktadır. 

 

ll- AMAÇ VE HEDEF;

 

                     Belediye hizmetlerini kusursuz ve eksiksiz yerine getirmek, Beldemiz insanına yardımcı olmak, beldemize hizmet etmek tek amacımızdır.   

 

lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER;

 

 1. Faaliyet ve Mali Bilgileri

  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET RAPORU

Personel Durumu     :

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü biriminin görevleri Yazı İşleri Müdür V. ve 1 sözleşmeli personel eliyle yürütülmektedir.

Faaliyet Şeması         :

-Meclis Faaliyetleri

-Encümen Faaliyetleri

-Gelen Evrak

-Giden Evrak

-İdari İşler  

-Periyodik Evraklar

-Posta İşlemleri

-Personel Özlük İşlemleri.

Meclis                         :

Belediyemiz meclisi 2019 yılı içerisinde 11 kez olağan, 3 kez de olağanüstü meclis toplantısını yaparak 96 adet konuyu karara bağlamıştır. Meclis üyelerimizin adreslerine yasal süreler içerisinde Meclis gündemlerimiz gönderilmiş ve Belediye ses yayın cihazı ile ilan panosunda meclisle ilgili gerekli ilanlar yapılmıştır. Meclis toplantılarımız halkımıza açık olarak yapılmıştır. Belediye Meclisimizin görüşmeleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından çözümlenmiş ve bu tutanaklar Başkan ve katipler tarafından imzalanmıştır. Meclis toplantılarımız da alınan kararlar yazım ve imza aşamasından sonra ilgili makam ve birimlere gönderilmiştir. Onay makamına ayrıca onaylanması için gönderilmiştir.

 

Encümen                   :

            Encümenimiz Belediye Başkanının başkanlığında toplanmıştır. Encümenimizin toplantı günleri; işlerin, evrakların yoğunluğuna göre önceden tespit edilmiş ve muntazam olarak toplanmıştır. Encümenimiz haftada bir defa Çarşamba günleri olağan toplantısını yapmak üzere toplanmıştır. Encümenimizde bulunan üyeler özel ilişki içinde oldukları konularda müzakerelerde bulunmamışlardır. Encümen üyelerimiz encümene ait kararların ayrıntılarının incelenmesinden sonra konular hakkında karar verilmiştir. Encümenimizde 1 yıllık süre içerisinde 48 adet konu görüşülüp karara bağlanmıştır. Seçilmiş encümen üyelerinin huzur hakkı ile ilgili puantajlar tutulmuş, tahakkukları yapılmıştır.

Gelen Evrak              :

Belediyemize posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip  bir sayı  verilerek  ilgili  birimlere  gönderilmektedir. Bu dönemde 

 

Toplam 1538 adet gelen evrak kaydı yapılmış ve ilgili servislere gereği için gönderilmiştir. Belediyemize bu dönem içerisinde 286 adet dilekçe verilmiş olup dilekçeler gereği için ilgili servislere havale edilmiştir.

 

Giden Evrak             :

Belediye Başkanlığımızca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri tamamlanan evraklar, zimmet defterine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte veya elden dağıtımla ilgililere gönderilmektedir. Bu dönemde toplamda tüm birimlerimizce 949 adet giden evrakın kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

Posta İşlemleri           :

Belediyemiz bünyesinde işlemleri tamamlanan evraklar servisimizde toplanarak pullanma işlemleri tamamlanarak postaya verilmektedir.

 

 

            Personel Özlük İşlemleri: Belediyemiz bünyesinde çalışan tüm personellerin mali ve sosyal haklarının takibi birimimiz tarafından yapılmaktadır.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu     :

Genel Bilgiler:

                Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini üstlenmiştir.

                Mali Hizmetler birimi, İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, hazırlar, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlar, hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar. Bütçe kayıtlarını tutar bütçe uygulama sonuçlarına uygun verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabını hazırlar. İdare gelirlerini tahakkuk ettirir gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütür. İdarenin faaliyet raporunu hazırlar, Taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler.

                Müdürlüğümüz Belediye vergilerinin ve Belediye Meclisince karara bağlanan Belediye harçlarının tahakkuk ve tahsillerinin yapılarak Belediye Hizmetlerinde kullanılmasını sağlar.

Belediyemiz bünyesinde ana sistemini oluşturan Windows XP ve Vista ile çalışan Beyaz otomasyon belediye programı bulunmaktadır. Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmektedir. Belediyemizde Mevzuatlarla ilgili 1 adet dergi aboneliğimiz vardır.          

Amaç ve Hedefler :

                Belediyemiz tarafından tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken vergi ve harçların zamanında tahakkuk ve tahsilatlarının yapılması, personel maaş ve ücretleri ile piyasadan alınan mal ve hizmet bedelleri ödemelerinin zamanında yapılması, yapılandırılmış olan vergi ve sgk pirim ödemeleri zamanında ödenmediği için yapılandırma bozulmuş olup bu nedenle ödemeler her ay İller bankası payından kesilerek ödeme gerçekleştirilmektedir.

         Belediyemiz 2019 yılı tahmini gider bütçesi 4.840.000,00.-TL olup, faaliyet dönemi içerisinde 3.500.000,00.-TL ek bütçe ilave edilmiş olup 2019 yılı bütçesi net bütçe ödenek toplamı 8.340.000,00.TL dir. Cari yıl içinde bütçe gideri toplamı 5.428.263,89.-TL ödenek harcanmış olup, artan 2.911.736,11.-TL ödenek Mali yılın sonunda iptal edilmiştir. Harcama kalemleri  aşağıda verilen listede gösterildiği gibidir.

 

            Belediyemiz 2019 mali yılı gelir bütçesi 4.840.000,00.-TL olarak hazırlanmış olup faaliyet dönemi içerisinde önceki dönemden devreden gelir tahakkuk: 1.062.339,85.-TL devreden tahakkuktan terkin 6.757,40.-TL dir. 2019 yılı tahakkuku 5.639.599,18..-TL olup toplam tahakkuk 6.695.181,63.TL dir. tahakkuk gerçekleşmiştir. 2019 yılında net tahsilat 4.832.836,30,-TL olup, Mali yılın sonunda 1.862.345,33.-TL gelir tahakkuku 2020 yılına devretmiştir.

BELEDİYE HARCAMALARI:

 

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                               615.398,80.-TL   

01.01-PERSONEL   GİDERLER                                                      389.961,66.-TL

01.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD.        45.746,08.-TL

01.03-MAL VE ALIM GİDERLERİ                                                 157.228,45.-TL

01.05-CARİ TRANSFERLER                                                                  428,87.-TL

01.07-SERMAYE TRANSFERLERİ                                                   22.033,74.-TL

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                    4.812865,09.-TL

06.01-PERSONEL GİDERLERİ                                                      1.162.235.,35.-TL

06.02--SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD         228.429,12.-TL

06.03-MAL VE ALIM GİDERLERİ                                                2.970.323,94.TL

06.06-SERMAYE GİDERLERİ                                                           451.876,37.TL

 

                                    TOPLAM                                                      5.428.263,89.-TL

 

 

                                              

BELEDİYE GELİRLERİ:

 

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN                            4.840.000.00.-

GEÇEN YILDAN DEVİR TAHAKKUKU            1.055.582,50.-

2019 YILI TAHAKKUKU                                      5.639.599,18.-

TOPLAM TAHAKKUK                                         6.695.181,63.-

2019 YILI NET TAHSİLATI                                 4.836.465,11.-

GELECEK YILI DEVREDEN TAHAKKUK       1.862.345,33.-

 

01-VERGİ GELİRLERİ                                                              386.015,07.-TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                       1.502917,17.-TL

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                    107.557,05.-TL

05-DİĞER GELİRLER                                                            2.839.765,37.-TL

06-SERMAYE GELİRLERİ                                                             

                                                          TOPLAM                      4.836.465,11,-TL

                                                                                    

2019 Mali Yılı Bütçesinde :

-Bütçe emanetleri hesabına devirde dahil olmak üzere toplam 5.791.083,30.-TL alınmış, bu tutardan 1.817.824.,79.-TL’sı  2019 yılında yapılan harcamalar olup tamamı ödenmiştir. Geçmiş dönemden devir olan 3.973.259,00.-TL’nin 1.813.084,00 ödenmiştir. Toplamda ödenen borç 3.630.908,84.TL olup.2020 yılına devredilen borç geçmiş dönemlerden gelen 2.160.174,46.-TL dir.

-Ödenecek Vergi Hesabına devirde dahil olmak üzere toplam 489.000,00.-TL

-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabına devirde dahil olmak üzere belediye borcu 3.590.070,52.-TL, Belediye Personel Ltd. Şti borcu 127.552,15.-TL dir. Borçlar her ay İller Bankası payımızdan tahsil edilmektedir. 

FEN İŞLERİ AMİRLİĞİ 2019 FAALİYET RAPORU

 

 1. İlave ve   Revizyon İmar Planı Yapımı ile ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldı.
 2. Armutlu Caddesi Parketaş  kaldırım, asfalt yapımı ve aydınlatma yapıldı.
 3. Arıtma tesisi ile beldemize gelen temiz suların evlere bağlantı çalışmaları devam etmektedir.
 4. Teşvikiye Beldesi Meydan Düzenleme Çalışmaları için projeler hazırlanmış olup, imar çalışması bitiminde uygulamalara başlanacaktır.
 5. Belediyemize ait araçların bakım ve onarımı yapılmaktadır.
 6. Belediyemizin toplam araç sayısı 10 olup, 1 adet Pick-Up, 1 adet Kepçe, 1 adet Traktör, 1 adet Otobüs, 1 adet cenaze aracı, 1 adet Kuka, 2 adet büyük çöp aracı, 1 adet küçük çöp aracı ve 1 adet Kamyon
 7. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 19 adet Yapı Ruhsatı ve 11 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.
 8. Mera Yeri ve Köy Harman Yeri olan 221 ada 1 parsel 94720 m2 ve 222 ada 1 parsel 45780 m2 olan, toplam 140500 m2 yerler Tarım İl müdürlüğünden Belediyemize plan çalışması dahilinde tahsis edilmiştir.
 9. Geçmiş dönemden kalan 6 adet taksi plakasından 1 tanesi ihaleye çıkarılarak satılmıştır.

EMLAK ŞEFLİĞİ 2019 YILI FAALİYET RAPORU

Emlak ve Çevre Temizlik borçlarını ödemeyen Mükelleflere ödeme emri tebliği yapılmıştır.

İcra Müdürlüğünden gönderilen yazılara cevap verilmiştir.

Aylık gönderilen Bilgi formalarında satın alıp emlak beyanının vermeyen mükelleflere beyana çağrı yapılmıştır.

Satış yapmak isteyen mükelleflere emlak beyan değeri verilmektedir.

2022 sayılı yasa gereği yaşlılık aylığı formlarına cevap verilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası, Asker aylığı formlarına cevap verilmektedir.

Diğer resmî kurumlardan gelen yazılara cevap verilmektedir.

2019 yılı İlan-Reklam Vergileri beyannameleri tahakkuk ve tahsilatları yapılmıştır.

Mülkiyeti Belediyemize ait değişik yerlerdeki kirada bulunan gayrimenkul işyerlerinin kira tahsilatları yapılmıştır. Belediye meclisi ve komisyonları ile 2020 yılı Bütçesi hazırlanmıştır.

2018 yılında uygulanacak gelir tarifesi komisyonuyla beraber hazırlanarak yapılan değerlendirmeler Belediyemiz Meclisine sunularak 2019 yılı ücret tarifesi karara bağlanmıştır.

 Servisimizde 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirlerimizin toplamı 1.767.304,77.-( Bir milyon yedi yüz altmış yedi bin üç yüz dört TL yetmiş yedi kuruş ) TL dir.

 Beldemizde İşyeri açmak isteyenlerin talepleri incelenerek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları birimimiz tarafından verilmiş ve kontrolleri yapılmıştır. Bu dönemde 15 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Belediyemiz Sular İdaresi Şefliğinde 2019 yılı Aktif ve Pasif olarak 1644 adet su abonesine ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmıştır. 05.07.2019 tarih ve 55 numaralı meclis kararıyla akıllı su sayaçları ( Ön ödemeli elektronik su sayaçları) sistemine geçilmiş, meclis kararı tarihinden sonra 2019 yılı içerisinde 35 adet ön ödemeli elektronik sayaç aboneliği yapılmıştır.

KARAR:5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanan Belediye Başkanlığının 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasındaki çalışmaları kapsayan 2019 yılı Belediyemiz Faaliyet Raporları  Belediye Başkanı Mustafa NURTEN tarafından okunduğu şekliyle yapılan oylamada,

Teşvikiye Belediye Meclisinin 03.07.2020 günlü toplantısında oy birliği ile kabul edildi.  

                       

TEŞVİKİYE BELEDİYESİ 2018 YILI FAALİYET RAPORU

               BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre 2018 yılı faaliyet raporu hazırlanmış ve meclise sunulmuştur.

 

l-) GENEL BİLGİLER ;

 

A) Misyon ve Vizyon ;

Teşvikiye Belediyemizin misyon ve vizyonu, Kanunların vermiş olduğu yetkiler dahilinde, halkımızın medeni ve müşterek tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve halkımıza hizmet etmektir. Bu amaç ve çalışmalar ile beldemiz halkının ve gelecek nesillere daha güzel, yaşanabilir ve diğer beldelerden daha refah bir yaşam sunmak, daha temiz, düzenli yerleşim alanları yaratmak, Teşvikiye beldesini tanıtıp, nezih, özel ve tercih edilen bir belde haline getirmektir. Sosyal hayatın sorunsuz yaşanabildiği, tüm medeni ve müşterek ihtiyaçları giderilmiş bir yerleşim haline getirmektir.

B) Yetki Görev ve Sorumluluklar;

             Yetki, görev ve sorumluluklarımız, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilmiş bulunan yetki görev sorumluluklarla sınırlıdır.                 

C) İdareye İlişkin Bilgiler;

                1999 yılında Belediye statüsüne kavuşmuştur. 2018 yılı nüfus verileri  2.204 ve en son 2019 yılı kesin olmayan verilere göre de nüfusumuz 2.780 dir . Bu nüfus verilerine göre Belediye Meclisimiz 1 başkan, 9 meclis üyesinden, Belediye Encümenimiz; 1 Başkan 2 meclis üyesi 2  personel olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. 

                   Belediyemiz hizmet birimleri; Yazı İşleri, Hesap İşleri, Fen Amirliği ve Zabıta birimlerinden oluşturulmuştur. Belediyemizde 10 kadrolu işçi, 5 adet şirket işçisi, 1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (avukat) , 3 adet  tam zamanlı sözleşmeli personel ve 4 memur görev yapmaktadır.

                   Belediyemiz birimlerinin tamamında bilgisayar ve internet erişimi mevcut olup; bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır.

                   Belediyemiz imkanları dahilinde halkımıza tüm hizmetleri sunulmaktadır.

                   Belediyemiz üst yöneticisi Belediye Başkanı, birimlerin birim amirleridir. İç Denetim Birim Amirleri tarafından yapılmaktadır. 

ll- AMAÇ VE HEDEF;

 

          Belediye hizmetlerini kusursuz ve eksiksiz yerine getirmek, Beldemiz insanına yardımcı olmak, beldemize hizmet etmek tek amacımızdır.   

 

lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER;

 

 1. Faaliyet ve Mali Bilgileri

        YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET RAPORU

Personel Durumu     :

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü biriminin görevleri Yazı İşleri Müdürü ve 1 sözleşmeli personel eliyle  yürütülmektedir.

Faaliyet Şeması         :

-Meclis Faaliyetleri

-Encümen Faaliyetleri

-Gelen Evrak

-Giden Evrak

-İdari İşler  

-Periyodik Evraklar

-Posta İşlemleri

Meclis                         :

Belediyemiz meclisi 2018 yılı içerisinde 11 kez olağan, 3 kez de olağanüstü meclis toplantısını yaparak 54 adet konuyu karara bağlamıştır. Meclis üyelerimizin adreslerine yasal süreler içerisinde Meclis gündemlerimiz gönderilmiş ve Belediye ses yayın cihazı ile ilan panosunda meclisle ilgili gerekli ilanlar yapılmıştır. Meclis toplantılarımız halkımıza açık olarak yapılmıştır. Belediye Meclisimizin görüşmeleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından çözümlenmiş ve bu tutanaklar Başkan ve katipler tarafından imzalanmıştır. Meclis toplantılarımız da alınan kararlar yazım ve imza aşamasından sonra ilgili makam ve birimlere gönderilmiştir. Onay makamına ayrıca onaylanması için gönderilmiştir.

 

Encümen                   :

            Encümenimiz Belediye Başkanının başkanlığında toplanmıştır. Encümenimizin toplantı günleri; işlerin, evrakların yoğunluğuna göre önceden tespit edilmiş ve muntazam olarak toplanmıştır. Encümenimiz haftada bir defa Çarşamba günleri olağan toplantısını yapmak üzere toplanmıştır. Encümenimizde bulunan üyeler özel ilişki içinde oldukları konularda müzakerelerde bulunmamışlardır. Encümen üyelerimiz encümene ait kararların ayrıntılarının incelenmesinden sonra konular hakkında karar verilmiştir. Encümenimizde 1 yıllık süre içerisinde 70 adet konu görüşülüp karara bağlanmıştır. Seçilmiş encümen üyelerinin huzur hakkı ile ilgili puantajlar tutulmuş, tahakkukları yapılmıştır.

Gelen Evrak              :

Belediyemize posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip  bir sayı  verilerek  ilgili  birimlere  gönderilmektedir. Bu  dönemde 

Toplam 1410 adet gelen evrak kaydı yapılmış ve ilgili servislere gereği için gönderilmiştir. Belediyemize bu dönem içerisinde 266 adet dilekçe verilmiş olup dilekçeler gereği için ilgili servislere havale edilmiştir.

Giden Evrak             :

Belediye Başkanlığımızca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri tamamlanan evraklar, zimmet defterine sıra numarası ile kaydedilip, postaya verilmekte  veya elden dağıtımla ilgililere gönderilmektedir. Bu dönemde 901 adet giden evrakın kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

Posta İşlemleri           :

Belediyemiz bünyesinde işlemleri tamamlanan evraklar servisimizde toplanarak pullanma işlemleri tamamlanarak postaya verilmektedir.          

FEN İŞLERİ AMİRLİĞİ 2018 FAALİYET RAPORU

 1. İlave ve   Revizyon İmar Planı Yapımı
 2. Parketaş ve bordür Alımı
 3. İller Bankası A.Ş nin katkıları ile tamamlanan Teşvikiye İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi ve İsale Hattı sistemi tamamlandıktan sonra Kesin Kabulü yapıldı ve evlere bağlantılar yapımı devam etmektedir.
 4. Teşvikiye Beldesi Meydan Düzenleme Çalışmaları için projeler hazırlanmış olup, imar çalışması bitiminde uygulamalara başlanacaktır.
 5. 267/1  ve 195/25,26,27,28,41 parsellerinde 18.madde uygulaması işlemleri başladı..
 6. Erikli Yaylası Mesire Alanı Halihazır Harita ve Yerleşim Planı hazırlandı ve ilgili kuruma onaya yollandı.
 7. Araçlarımızın bakım ve onarımı yapılmaktadır.
 8.  Sulama kanallarının bakım ve onarımı yapılmakta olup, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni kanalların yapımlarına devam edilmektedir.
 9.  Beldemizde 2 adet Tahditli Ticari Taksi Durağı ve 6 adet Tahditli Ticari Taksi Plakası ihalesi yapılmış olup, 5 adet plaka verilmiş olup, halkımıza hizmet vermeye başlamışlardır.
 10.  01 Ocak- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 80 tane Yapı ruhsatı ve 47 tane Yapı kullanma izni verilmiştir.               
 11. Belediyemizin toplam araç sayısı 12 olup, 1 adet Pick-Up, 1 adet Kepçe, 1 adet Traktör,                1  adet Midibüs, 1 adet Otobüs, 1 adet cenaze aracı, 1 adet Vidanjör, 1 adet Kuka, 2 adet büyük çöp aracı, 1 adet küçük çöp aracı ve 1 adet Kamyon.
 12. Belediyemizin personel sayısı, 4 Memur, 3 Sözleşmeli Personel, 10 kadrolu işçi ve 5’te

       şirket personeli bulunmaktadır.           

       13 - 2017 Nüfus sayımına göre Beldemizin nüfus verileri 2.204’tür.

14- İmar Barışı süresinin uzatılması nedeni ile kaçak yapılaşmayı önlemek ve halkımıza kayıt işlerinde yardımcı olma çalışmalarımız devam etmektedir.

                                                                                      

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu     :

Genel Bilgiler:

                Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini üstlenmiştir.

                Mali Hizmetler birimi, İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, hazırlar, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlar, hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar. Bütçe kayıtlarını tutar bütçe uygulama sonuçlarına uygun verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabını hazırlar. İdare gelirlerini tahakkuk ettirir gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütür. İdarenin faaliyet raporunu hazırlar, Taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler.

                Müdürlüğümüz Belediye vergilerinin ve Belediye Meclisince karara bağlanan Belediye harçlarının tahakkuk ve tahsillerinin yapılarak Belediye Hizmetlerinde kullanılmasını sağlar.

Belediyemiz bünyesinde ana sistemini oluşturan Windows XP ve Vista ile çalışan Beyaz otomasyon belediye programı bulunmaktadır. Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmektedir.           

Amaç ve Hedefler :

                Belediyemiz tarafından tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken vergi ve harçların zamanında tahakkuk ve tahsilatlarının yapılması, personel maaş ve ücretleri ile piyasadan alınan mal ve hizmet bedelleri ödemelerin yapılması, yapılandırılmış olan vergi ve sgk pirim ödemelerinin İller bankası payından kesilerek ödeme gerçekleştirilmektedir.

             Belediyemiz 2018 mali yılı gider bütçesi 4.400,000,00-TL olarak hazırlanmış olup faaliyet dönemi içerisinde 800.000,00.-TL ek ödenek eklenmiştir. 2018 mali yılında 4.958.476,06.-TL bütçe gideri gerçekleşmiş, Mali yılın sonunda artan 241.523,94-TL ödenek iptal edilmiştir.

            Belediyemiz 2018  mali yılı gelir bütçesi 4.400.000,00-TL olarak hazırlanmış olup faaliyet dönemi içerisinde toplam 4.015.517,23.-TL  tahakkuk ettirilmiştir.  Devreden gelir tahakkuku 472.463,56.-TL olup, toplam tahakkuk4.486.372,71.-TL  dir. Cari dönem içerisinde 3.437.657,63.-TL tahsilat  gerçekleşmiştir. Mali yılın sonunda 1.048.715,08.-TL gelir tahakkuku 2019 yılına devretmiştir.

 

2018 YILINDA YAPILAN  GİDERLER AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR:

GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                     426.384,82.-TL                                                              

01.01   PERSONEL GİDERİ                                                              320.176,75.-TL                             

01.02  SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİD.                      42.179,02.-TL   

01.03  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                       58.457.71.-TL

01.05  CARİ TRANSFERLE                                                                       906,50.-TL

01.07 SERMAYE TRANSFERİ                                                                 4.664,84.-TL

06  İSKAN VE TOPL. REF.HİZM.                                                    4.532.091,24 .-TL                             

06.01  PERSONEL GİDERİ                                                                   920.653,16.-TL

06.02 SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİD.                       187.862,15.-TL

06.03 MAL VE HİZM.ALIM GİD.                                                    2.495.817.96.-TL

06.06 SERMAYE GİDERLERİ                                                              927.757,97.-TL

        TOPLAM                                                                                       4.958.476,06.-TL

2018 YILINDA YAPILAN  GELİRLER AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR:

GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI

01  VERGİ GELİRLERİ                                                                        441.791.76.-TL             

03  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                  1.557.481,84.-TL                          

04  ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                               100.000.00.-TL                         

05  DİĞER GELİRLER                                                                        1 362.501,91.-TL

              TOPLAM                                                                        3.461.775,51.-TL

                                                                                    

2018 Mali Yılı Bütçesinde :

-Bütçe emanetleri hesabına devirde dahil olmak üzere toplam 5.589.332,55.-TL alınmış, bu tutardan 3.693.325,30.-TL’sı ödenmiş olup, 2019 yılına 1.896.007,25.-TL devretmiştir.-

-Ödenecek Vergi  Hesabına devirde dahil olmak üzere  toplam 762.425,97.-TL alınmış, bu tutardan 38.053,08.-.-TL’sı ödenmiş olup, 2019 yılına 724.372,89.-TL devretmiştir.Mevcut borç yapılandırılmış olup, her ay İller bankası payımızdan kesilmektedir.

-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabına devirde dahil olmak üzere toplam 1.011.921,34.-TL alınmış bu tutardan yapılandırılmış olup, her ay İller Bankası payımızdan tahsil edilmektedir. 

-İller Bankasından çekilen kredi borcu devirde dahil olmak üzere  toplam 5.389.428,52.-TL olup bu tutardan 461.050,63-TL’sı ödenmiş olup 4.928.377,89.-TL 2019 yılına devretmiştir.

-Halk bankasından çekilen kredi borcu 300.000,00.-TL olup, bu tutardan 235.021,63.-TL ödenmiş olup 64.978,37.-TL 2019 yılına devretmiştir.

                Faaliyet dönemi içinde belediyemiz tarafından satın alınan mal ve hizmet karşılıkları ile ihalesi yapılan hakediş tutarları ilgililere zamanında ödenmeye çalışılmaktadır. Nakit durumu müsait olmadığı sürelerde kişiler ve kurumlar adına bütçe emaneti hesabına alınan tutarlar ilgililere ödenecektir. Emanet hesaplarındaki, ödenecek vergi , fonlar, ve diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilatlar ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, İller bankası payı üzerinden kesilerek ödemeleri yapılmaktadır.

                31.12.2018 tarihinde nakit mevcudumuz Halk Bankasında 0363-07000027 nolu cari hesabımızda 3.592,94.-TL, 0363-07000044 nolu cari hesabımızda 16.520.08.-TL olmak üzere toplam 20.113,02 TL Ziraat bankasında 5001: nolu hesabımızda 3.914,02.-TL  5005: nolu yapı denetim hesabımızda 638,08.-TLolmak üzere toplam 4.552,10.-TLdir. Her iki bankada genel toplam 24.665,12.TL dir Nakit mevcudumuzun tamamı  2019 mali yılına devretmiştir.

                        EMLAK ŞEFLİĞİ 2018 YILI FAALİYET RAPORU

Emlak ve Çevre Temizlik borçlarını ödemeyen Mükelleflere ödeme emri tebliği yapılmıştır.

İcra Müdürlüğünden gönderilen yazılara cevap verilmiştir.

Aylık gönderilen Bilgi formalarında satın alıp emlak beyanının vermeyen mükelleflere beyana çağrı yapılmıştır.

Satış yapmak isteyen mükelleflere emlak beyan değeri verilmektedir.

2022 sayılı yasa gereği yaşlılık aylığı formlarına cevap verilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası, Asker aylığı formlarına cevap verilmektedir.

Diğer resmî kurumlardan gelen yazılara cevap verilmektedir.

2018 yılı İlan-Reklam Vergileri beyannameleri tahakkuk ve tahsilatları yapılmıştır.

Mülkiyeti Belediyemize ait değişik yerlerdeki kirada bulunan gayrimenkul işyerlerinin kira tahsilatları yapılmıştır. Belediye meclisi ve komisyonları ile 2019 yılı Bütçesi hazırlanmıştır.

2018 yılında uygulanacak gelir tarifesi komisyonuyla beraber hazırlanarak yapılan değerlendirmeler Belediyemiz Meclisine sunularak 2019 yılı ücret tarifesi karara bağlanmıştır.

 Servisimizde 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirlerimizin toplamı 1.592.712,55.-( Bir milyon beş yüz doksan iki bin yedi yüz on iki tl elli beş kuruş ) TL dir.

 Beldemizde İşyeri açmak isteyenlerin talepleri incelenerek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları birimimiz tarafından verilmiş ve kontrolleri yapılmıştır. Bu dönemde 14 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Beldemizde  1450 adet su abonesine ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmıştır.

ZABITA BİRİMİ 2018 YILI FAALİYET RAPORLARI                                                                                              

             2018 yılında beldemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiş, kontrollerimiz esnasında tespit edilen noksanlıklar takip edilerek giderilmeye çalışılmıştır.

             Zabıta teşkilatı olarak, beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu, belediyemiz yetkili organlarının bu amaçla almış olduğu kararlar ve vermiş oldukları emir ve direktifler doğrultusunda yürütülmesini sağlamış, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alınarak, halkımızın ve esnafımızın sıkıntılarına diyalog yolu ile çareler aranmış ve  çözüm yoluna gidilmiştir.

Belediyemiz birimleri tarafından çıkarılan tebliğler yerlerine zamanında ulaşması sağlanmıştır.

Beldemizdeki Pazar yeri düzenli olarak denetlenmiş herhangi bir aksaklığa meydan verilmemiştir.

Beldemiz genelinde terazi ile çalışan esnafların terazilerinin ölçü ve tartılarının beyannameleri alınmıştır. Beldemiz cadde ve sokakları düzenli olarak denetlenerek genel temizliğe uymayanlar uyarılmış ve gerekli işlemler yapılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızdan gelen ilan işlemleri yapılmış ilan tutanakları düzenlenerek dosyasına kaldırılmıştır.

            Başıboş ve sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmakta ve Çınarcık Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ile koordine kurularak başıboş ve sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili işlemler yürütülmektedir.

            Yaz mevsiminde insan sağlığını tehdit eden zararlı haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları Fen İşleri personeli tarafından yürütülmekte ve tarafımızca kontrolleri yapılmaktadır.

                        4077 sayılı yasa gereği fiyat listesi ve etiket koyma zorunluluğu olan işyerlerinin denetimleri sürdürülmektedir.

              Kurumumuzdan “Asker Aile Yardımı” alma talebinde bulunulması halinde şahısların adresinde uygunluk araştırmalarının yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır. (2018 yılı içerisinde belediyemize müracaat yapılmamıştır.)

              Zabıta Müdürlüğü ve İmar İşleri Müdürlüğü birlikte inşaat kontrollerine periyodik olarak devam edilmektedir.

              Belediyemiz Gelir Şefliğine İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı   talebinde bulunan vatandaşların İşyerleri müşterek olarak incelenmekte gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolleri yapılmaktadır. (2018 yılı içerisinde 14 adet İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.

Bölgemizde faaliyet gösteren muhtelif işletmeler hakkında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tanzim edilen tutanaklar tarafımızca Belediye Encümenine sevk edilmiş olup PVSK’nun ilgili maddelerine istinaden toplamda 37.460 TL. idari para cezası verilmiştir.

Toplum Sağlığı Merkezinin 21.05.2018 tarih Sayı:37528272/289 sayılı Kaymakamlık Makamının 10gün kapatma cezasına istinaden 4207 Sayılı Kanun gereği 1adet iş yeri 10 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir.

 Gürültü yönetmeliğine aykırı faaliyetler ve işyerlerinin açılış kapanış saatlerinin denetimleri yapılmıştır.

Cadde ve sokak tabelaları birimimiz koordinesinde yerlerine konulmuştur.

            Beldemizde arızalı sokak aydınlatma lambalarının tespiti ve UEDAŞ İşletme Şefliği arıza giderme personelleriyle birlikte aksaklıkların onarılması periyodik olarak devam etmektedirler.

Birimimizi ilgilendirilen yazışmalar düzenli ve zamanında yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde birimimiz tarafından 15 adet evlendirme işlemi yapılmıştır.

         IV -KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ :

Belediyemiz araç gereç, personel ve mali imkanları hepimizin malumu, personel alımı norm kadro dahilinde ve bütçemize bağlıdır. Aynı şekilde araç gereç alımı da mali imkanlarımıza bağlı olup; hizmetlerimiz için gelirlerimizin arttırılması gerekmektedir. Belediyemiz tasarruf tedbirlerini son aşamasına kadar uygulamasının yanında gelirlerinin arttırılması için gerekli çalışmaları da yapmaktadır. 

         Özellikle yaz sezonu süresince, yerleşik nüfusumuza tahakkuk eden İller Bankası payı ile çok daha fazla insanımıza hizmet sunulmaktadır.

      Diğer belediyelere nazaran, hizmet alanı ve nüfus oranı nispetinde, kısıtlı imkan ve bütçesiyle hizmet vermekte olan belediyemizin 2018 yılını kapsayan faaliyet raporunu meclisimize arz ederim.

      KARAR:5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanan Belediye Başkanlığının 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasındaki çalışmaları kapsayan 2018 yılı Belediyemiz Faaliyet Raporları  Belediye Başkan 1. Vekili Kadir YURDDAŞ tarafından okunduğu şekliyle yapılan oylamada,

          Teşvikiye Belediye Meclisinin 08.04.2019 günlü toplantısında oy birliği ile red edildi.  

                                                                                                         

 

 

 
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye